Odlomak

UVOD

Tržišno orijentisana kompanija je kompanija koja u potpunosti primenjuje marketing koncept u poslovanju. Tržišna orijentacija podrazumeva primenu marketing koncepta kao poslovne filozofije. Postoji vise koncepcija tržišne orijentacije. U centru većine je kupac tj. važnost reagovanja na kupce, ali i na druge učesnike (konkurenciju, zaposlene u kompaniji). Orijentacija na kupce odražava usmerenost na zadovoljavanje potrebe kupaca i stvaranje dodate vrednosti. Orijentacija na konkurenciju podrazumeva praćenje i razumevanje kratkoročnih snaga i slabosti kao i dugoročnih sposobnosti i strategija konkurencije, predstavlja reagovanje na aktivnosti konkurencije i orijentaciju na stvaranje konkurentske prednosti.

 

 

TRŽIŠNE ORIJENTACIJE PREDUZEĆA

Vrste orijentacija preduzeća

Preduzeće koje je orijentisano na konkurente:
je ono koje većinu svog vremena troši na praćenje poteza konkurenata i tržišnog učešća i nastoji da nađe strategije da mu parira. Na pozitivnoj strani, preduzeće razvija borbenu orijentaciju.Uči svoje ljude iz marketinga da stalno budu oprezni, motreći budno na slabosti u sopstvenoj poziciji i istražujući slabosti konkurenata. Na negativnoj strani, preduzeće postaje suvise reaktivno.Umesto da sprovodi sopstvenu strategiju orijentisanu na kupce,ono svoje poteze zasniva na potezima konkurenata.

Preduzeće koje je orijentisano na kupce:
više se usmerava na povećanje kupaca u oblikovanju strategije marketinga i isporuku superiorne vrednosti ciljnim kupcima.Ovo preduzeće je u boljoj poziciji da identifikuje nove mogućnosti i utvrdi dugoročne strategije koje imaju smisla.

Preduzeće koje je orijetisano na tržište:
današnja preduzeća, u praksi moraju biti tržišno orijentisana, vodeći računa kako o njihovim kupcima tako i o njihovim tržištima.U formulisanju svoje strategije marketinga preduzeća moraju da izbalansiraju razmatranja kupca i konkurenata.Ne smeju da dozvole da ih razmatranja konkurenata zaslepe i da se ne usmere i na kupce.

 

 
Faze orijentacije

Godinama, preduzeće prolazi kroz četiri faze orijentacije :

  • prva faza- preduzeća su orijentisana na proizvod, poklanjajući malo pažnje bilo kupcima, bilo konkurentima
  • druga faza- ona postaju orijentisana na kupce
  • treca faza- kada počinju da posvećuju pažnju konkurentima, postaju orijentisana ka konkurentima

 

 

KONCEPTI ORIJENTACIJE KOMPANIJA

Koncepti orijentacije kompanija prema tržištu pokazuju nastanak akativnosti marketinga. Ti koncepti tj. shvatanja aktivnosti su koncept proizvodnje, koncept proizvoda, koncept prodaje, koncept marketinga i holistički marketing .

Najstariji koncept je koncept proizvodnje. Proizvodnja je dominantna i stoga se poslovanje vezuje na postizanje velike efikasnosti proizvodnje, niske troskove i sve to uz masovnu distibuciju. Prema ovom konceptu potrošači preferiraju one proizvode koji su na raspolaganju i koji su jeftini.

Sledeci koncept je koncept proizvoda prema njemu potrošači preferiraju one proizvode koji nude najviše kvaliteta.

Koncept prodaje se zasniva na agresivnim promotivnim i prodajnim naporima kompanije prema potrošačima. Ovaj koncept se koristi za proizvoda za kojima je tražnja retka. Njegov cilj je da se proda ono što se proizvodi, a ne da se proizvodi ono što se želi.

Koncept marketinga. On je zamenio koncept prodaje i doneo usmerenos na potrošača putem filozofije oseti i reaguj, za razliku od koncepta prodaje koji je imao filozofiju proizvedi i prodaj. Marketing koncept se zasniva na ponudi pravog proizvoda svom kupcu.

Koncept holističkog marketinga. Holistički marketing se definiše kao integrisanje aktivnosti istraživanja vrednsoti, stvaranje vrednosti i isporuke vrednosti sa ciljem izgradnje dugoročnih odnosa među ključnim stejkholderima. Holistički koncept koji je nastao pojavom interneta i on polazi od razvoja i sprovođenja marketing programa. U holističkom marketingu priznaje se da je sve bitno u marketingu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese