Odlomak

U V O D

Ugovor o špediciji je vrsta ugovora koja se koristi prilikom otpreme/dopreme određene stvari. Ovim ugovorom špediter se obavezuje da će zaključiti ugovor o prevozu određene stvari u svoje ime, a za račun nalogodavca (komitenta) i da će izvršiti druge radnje koje su potrebne za prevoz stvari, a nalogodavac se obavezuje da mu za taj posao isplati određenu naknadu .

 

 

 

POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI

Pojam ugovora

Ugovor o špediciji je ugovor kojim se špediter obavezuje da, u svoje ime a za račun komitenta (nalogodavca), izvrši organizovanje otpreme ili dopreme stvari te obavi druge uobičajene poslove i radnje uz naknadu. Osnovni sadržaj posla špedicije jeste organizacija prevoza stvari. Špediter ima isti pravni položaj kao i komisionar, oba djeluju u svoje ime a za račun komitenta, nalogodavca, razlika je samo u prirodi poslova.
U uporednim pravima postoje tri sistema regulisanja špedicije. Prema tim sistemima ugovor o špediciji je:

a. poseban i samostalan normativni ugovor (njemačko, mađarsko, poljsko, ovo je i prema našem pravu)
b. posebna vrsta ugovora o komisionu (francusko, rusko pravo)
c. vrsta agencije (anglosaksonsko pravo)

 

 

 

Značaj špedicije

Značaj špedicije je u tome što se radi o stručnoj organizaciji prevoza strari. Prilikom transporta stvari potrebno je poznavanje propisa a sve u cilju iznalaženja najpovoljnijih uslova da se organizuje prevoz stvari.

 

 

 

Pravni izvori (špedicije)
Ugovor o špediciji je samostalan i poseban ugovor, a regulisan je sa ZOO . U slučaju pravne praznini primjenjuje se Zakon o ugovoru o komisionu ili zastupanju.
U pravne izvore špedicije se ubrajaju još i opšti uslovi poslovanja špeditera, koji se dnose od strane špediterskih udruženja ili trgovinske komore, a koji se primjenjuju po volji ogovorenih strana.
Dokumenta koja se koriste u međunarodnoj špediciji usvojila je Međunardona Federacija Udruženja Špeditera (FIATA) i to su:

  • špediterska potvrda o prijemu robe (FCR),
  • špediterska potvrda o transportu (FCT),
  • špediterski konsoman (FBL),
  • špediterska skladišna potvrda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari