Odlomak

Investicione banke su glavni kreatori primarnog tržišta kapitala. One se bave prikupljanjem kapitala koji je potreban preduzećima za finansiranje njihovog rasta. Pored ove za ovaj rad najvažnije teme, investiciono bankarstvo ima široki spektar aktivnosti koje su u ovom radu kratko spomenute. Cilj ovog rada je da se upoznamo sa poslovima investicionog bankarstva, ukažemo na njihovu raznolikost i značajnost.

Predmet istrživanja ovog rada su karakteristike poslova investicionog bankarstva sa fokusom na aktivnosti na primarnom tržištu. Na primarnom tržištu investicione banke analiziraju kretanja i daju savete vezane za emisiju akcija i obveznica. One pripremaju emisiju hartija od vrednosti, počev od kreiranja elemenata emisije, prikupljanja dokumentacije, izrade prospektam do dobijanja dozvole od nadležnog organa i registracije emisije. One vrše preuzimanje odnosno otkup emisije, samostalno ili grupno, i vrše dalju distribuciju hartija od vrednosti investitorima. Investicione banke obavljaju čitav niz usluga na sekundarnom tržištu. One vode kastodi račune emitenata, a za njihov račun mogu prikupiti dividendu i kamatu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari