Odlomak

Uvod
Svi problemi koji nas opterećuju potiču od naše neznanja da komuniciramo sa ljudima iz okruženja. Nedostatak sposobnosti za komunikaciju sa razumevanjem nastaje kroz životno iskustvo.Dugoročno zatvaranje još više vodi u nerazumevanje i nesporazume sa svojom okolinom, u konflikte i nezadovoljstva.
Svi problemi koji nas opterećuju potiču od naše neznanja da komuniciramo sa ljudima iz okruženja. Nedostatak sposobnosti za komunikaciju sa razumevanjem nastaje kroz životno iskustvo.Isto tako je važno da prevaziđemo unutrašnje,blokade koje stoje na putu komunikacije i razumevanja sa ljudima koji imaju značajnu ulogu u našem životu. Osećaj manje vrednosti potiče iz sećanja o neuspehu, iz odnosa nerazumevanja i zaključaka o ličnoj manjoj vrednosti u odnosu na neke druge ljude. Tada se usamljenost ili izolacija nameće kao rešenje, ali to nije dobar put društvenog života. Isto tako je pogrešan put održavanje konfliktnih društvenih odnosa. Moramo početi graditi skladne i unapređujuće odnose. Ako to uspemo sa jednom osobom,onda posedujemo dobru osnovu da izgradimo zadovoljavajuće i konstruktivne odnose i sa drugim ljudima iz našeg okruženja
1.Komunikacija
Komunikacija je proces ili tok prenošenja i razumevanja poruke. Proces komunikacije se sastoji od sledećih faza (postupaka ili koraka): selekcija informacija, kodiranje, prenos poruke, primanje poruke, dekodiranje i uspostavljanje povratne sprege.
Slika broj 1. Proces komunikacije

Izvor

1.1.1.Selekcija informacija
Selekciju informacija vrši pošiljalac poruke ili izvor komunikacije. To je pojedinac koji poseduje informacije i želi da ih prenese jednom ili većem broju drugih pojedinaca. Sa njim započinje proces komunikacije. Selekcija informacija koje treba dostaviti primaocu, koja se u literaturi naziva i formiranje ideje, predstavlja prvu fazu procesa komuniciranja.
Prilikom selekcije mora se voditi računa o izaboru informacije za koje postoji sigurnost da će biti razumljive za primaoce. U protivnom, neće se postići očekivani efekti procesa komuniciranja.

1.1.2.Kodiranje
Kodiranje predstavlja korišćenje simbola da bi se prenela poruka. Pošiljalac može koristiti različite simbole da bi preneo sadržaj i značenje poruke, kao što su: govor, pisani tekst, umetnička slika, karikatura, gestikulacija, pokreti ruku, izrazi lica i sl. Svi ti simboli se mogu svrstatu u dve grupe: verbalni i neverbalni. Komunikacija će biti efikasna ako pošiljalac koristi simbole koji imaju isto značenje i za primaoca. To se postiže korišćenjem standardnih simbola- simbola čije je značenje propisano, odnosno čije je značenje dogovoreno između subjekata komunikacionog procesa. U suprotnom, velika je verovatnoća da primalac poruke neće na pravi način razumeti značenje poruke.

1.1.3.Prenos poruke
Prenos poruke se vrši putem komunikacionih kanala, odnosno medijuma. Komunikacioni kanal je put kojim se kreće poruka od pošiljaoca do primaoca. Za prenošenje poruka mogu se koristiti različiti komunikacioni kanali: konverzacijom “lice u lice”, telefonom, intranetom, interentom, televizijom itd.
Različiti komunikacioni kanali imaju različite karakteristike. Najefikasniji kanal prenosa poruka definitivno bi bio “face to face”, međutim kako to uvek nije moguće, treba pronaći najefikasniji kanal prenosa poruke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari