Odlomak

I UVODNE ODREDBE
Predmet
Član 1
Ovom uredbom bliže se propisuju zahtevi koje u pogledu kvaliteta mora da ispuni čelik za
armiranje betona (betonski čelik, zavarena mreža, rešetkasti nosač) koji se isporučuje na tržište,
postupak ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, znak usaglašenosti i
označavanje usaglašenosti, zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi
bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti čelika za armiranje betona i zaštitna klauzula.
Primena
Član 2
Ova uredba se primenjuje na čelik za armiranje betona koji se ugrađuje u betonske konstrukcije,
i to u obliku:
1) šipki, valjane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;
2) tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;
3) rešetkastih nosača.
Betonskim konstrukcijama u smislu ove uredbe smatraju se sve konstrukcije na koje se
primenjuju tehnička pravila utvrđena propisom kojim se uređuju tehnički normativi za beton i
armirani beton.
Ova uredba se ne primenjuje na:
1) nezavarivi betonski čelik;
2) pocinkovani betonski čelik;
3) betonski čelik premazan epoksidnom smolom;
4) betonski čelik otporan na koroziju;
5) urebrenu traku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese