Odlomak

1.UVOD
Predmeti opšte upotrebe jesu materijali i predmeti koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom i predmetima široke potrošnje.

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom su:
-materijali od kojih su izrađeni predmeti opšte upotrebe koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom,
-predmeti koji dolaze u neposredan kontakt sa hranom
(posuđe, pribor, oprema, uređaji i ambalaža koje se koristi u poslovanju sa hranom).

Proizvodnja predmeta opšte upotrebe jeste njihova primena, obrada, dorada, pakovanje i skladištenje kod proizvođača.

Stavljanje na tržište predmeta opšte upotrebe jeste prevoz, skladištenje, prodaja, korišćenje, odnosno upotreba predmeta opšte upotrebe u pružanju usluga, kao i svaki drugi način stavljanja na tržište, uključujući njihov uvoz i izvoz.

1.1 Zdravstvena ispravnost namirnica i predmeta opšte upotrebe

Pod zdravstvenom ispravnošću namirnica podrazumeva se higijenska ispravnost namirnica i ispravnost njihovog sastava u pogledu energetskih, gradivnih i zaštitnih materija koja ima uticaja na biološku vrednost namirnica.
Na tržište se sme staviti samo zdravstveno ispravan predmet opšte upotrebe tj. Ispravan u pogledu senzoričkih svojstava, vrste i sadržaja štetnih stvari, u pogledu deklaracije, sastava i mikrobiološke ispravnosti tamo gde je potrebno, i koji ne može prouzrokovati štetne uticaje na zdravlje ljudi i okolinu.

Zdravstveno neispravnim smatra se predmet opšte upotrebe ako:

 Su predmetu opšte upotrebe sastav ili senzorička svojstva zbog fizikalnih, hemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmenjeni u tolikoj meri da nije prikladan za upotrebu;
 Je po svojoj nameni, sastavu, obliku, načinu izrade ili obrade opasan po zdravlje kada se upotrebljava u svrhu za koju je namenjen i na predviđen način;
 Sadrži sastojke koji nisu dopušteni pravilnikom ili ako ih sadrži u nedopuštenoj količini;
 Sadrži mikroorganizme u količinama većim od dopuštenih pravilnikom ili druge mikroorganizme štetne za zdravlje;
 Sadrži štetne supstance iznad dozvoljenih količina;
 Sadrži prirodne štetne supstance u količinama štetnim za zdravlje
 U dodiru sa hranom ili drugim predmetom opšte upotrebe ispušta štetne supstance u količinama većim od propisanih ili supstance koje mogu menjati senzorička svojstva hrane i predmeta opšte upotrebe ili prelaze količine štetne po zdravlje;
 Sadrži radionukleotide
 Je mehanički oštećen primesama koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi ili izazivaju odbojnost;
 Mu je istekao rok upotrebe označen na deklaraciji i onaj koji nema podatke o roku upotrebe, ako se radi o proizvodu za koji je to izričito propisano pravilnikom
Takođe, higijenski neispravnim smatraju se namirnice i predmeti opšte upotrebe koji ne ispunjavaju uslove u pogledu deklarisanja, odnosno sadržaja deklaracije propisane zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i posebnim pravilnicima o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, i to:
-ako namirnice i predmeti opšte upotrebe u originalnom pakovanju ne poseduju deklaraciju;
-ako im se iz deklaracije ne može utvrditi rok upotrebe;
-ako im je istekao rok upotrebe naznačen na deklaraciji;
-ne sadrže oznake o nazivu i količini upotrebljenih aditiva;
-ne sadrže podatak o sastojcima koji su dodati radi obogaćivanja i količinu tih sastojaka;
-nemaju oznaku “Dijetetski proizvod“;
-ako namirnice i predmeti opšte upotrebe koji se prodaju u rasutom stanju (rinfuzi) na ambalaži iz koje se prodaju nemaju podatke iz deklaracije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese