Odlomak

1.    UVODNA RAZMATRANJA

Održivost poslovanja i izražena efektivnost i efikasnost poslovanja u današnjim uslovima predstavljaju osnovni cilj svih tržišno orijentisanih organizacionih sistema. U uslovima takve orijentacije, neophodno je implementirati i održavati sisteme koji sa svojim osnovnim principima i zahtjevima, samostalno ili u integrisanim modelima, doprinose poslovanju i unapređenju organizacionih performansi. Takva dva sistema su nesumljivo i marketing menadžment i sistem menadžmenta kvalitetom.

Većina istraživanja ukazuje na stvarne dobitke od implementacije ISO 9001, nasuprot onima koja govore da je cijena implementacije i održavanja QMS-a veća od prihoda koji se njime ostvaruju. Ovim stavovima se pridružuju i autori, koji dobiti od ISO 9001 vide uglavnom u dijelu upravljanja defektima. Takođe u dijelu i usluge i proizvodnje sa posebnim osvrtom na proizvodne parametre i značaj ISO 9001 za poboljšavanje u tom dijelu govori i istraživanje u kojem je sprovedena uporedna analiza sertifikovanih i nesertifikovanih organizacija. Zaključci govore o signifikantnom uticaju ISO 9001 na organizacione performanse. Za potrebe ovog rada u ovoj tački se ukazuje na značaj ISO 9001 za kompanijske performanse i protažira pristup značaja ISO 9001 za unapređenje performansi organizacije.

Razvoj marketinga i faktori koji su uticali na razvoj se mogu sagledati kroz sledeće elemente:

•    povećanje obima i strukture ponude i tražnje,
•    povećanje konkurencije
•    povećanje broja novih i inoviranih proizvoda na tržištu
•    specijalizacija u proizvodnji i trgovini
•    diversifikacija biznisa preduzeća
•    internacionalizacija proizvodnje radi otvaranja tržišta
•    povećanje dohotka potrošača.

Iz faktora koji su definisani, može se zaključiti da je razvoj marketinga uglavnom uslovljen nekim rastom (proizvoda, usluga, obima, konkurencije i slično).

Ranije shvatanje marketinga je bilo vezano posebno za pojam prodaje. To je podrazumijevalo apsolutnu orijentaciju marketinga samo na funkciju prodaje i dobre reklame proizvoda. Medjutim, noviji pristup marketingu, postavlja marketing u funkciju ne samo prodaje, već i ostalih funkcija odnosno procesa u organizaciji, kao na primjer nabavke, planiranja i slično. Dakle, marketing dobija sistemski karakter, odnosno skup procesa koji prožima cijeli poslovni sistem. Kako je i dan od osnovnih principa sistema menadžmenta kvalitetom vezan upravo za sistemski pristup, to čini i osnovnu ideju ovoga rada, da se ukaže na značaj i ulogu marketinga kroz sistemsko djelovanje i njegovu vezu, podudarnost i mogućnost sinergijskog djelovanja sa sistemom menadžmenta kvalitetom posebno u dijelu marketing planiranja.

 

 

 
2. MARKETING MENADŽMENT-SISTEMSKI PRISTUP, MARKETING PLAN

Kako je već naglašeno, ranije shvatanje pojma marketing koje se izjednačavalo sa prodajom i reklamiranjem proizvoda, je u novim uslovima poslovanja napušteno. Danas se pojam, odnosno djelovanje marketinga veže za gotovo sve funkcije u organizaciji. Naime, podaci koji su vezani za prodaju i reklamiranje prozvoda se u značajnoj mjeri koriste i za definisanje, planiranje, praćenje i unapređenje ostalih funkcija u organizaciji. Pored procesa prodaje, marketing obuhvata procese nabavke, planiranja, proizvodnje i ostalo.

Jedan od posebno značajnih procesa u organizacijama koji ima istaknutu ulogu je i proces inovativnost i razvoj novog proizvoda. Mnoge ideje za nove proizvode dolaze od kupaca, menadžera prodaje, ostalih menadžera i istraživača. Dakle, tradicionalne funkcije marketinga i direktni odnos sa korisnikom u stvari su, u velikom broju slučajeva, osnovni pokretač razvoja i inovativnosti. Kada se govori o ovoj oblasti, onda treba imati u vidu sledećih pet oblika novih proizvoda i to:

•    Modifikacije proizvoda koje su ‘nove i poboljšane’ i dovode, odnosno predstavljaju zamjenu za postojeće proizvode (na primjer nova Coca Cola).
•    Proširenja linije proizvoda ili dodaci liniji (na primjer dodatak višnje Coca Cola-i),
•    Proširenja marke ili pridavanje imena marke različitim kategorijama proizvoda (jedan od takvih proizvoda su Coca-Cola bomboni),
•    Nove marke (poput Sergea, novog Coca-Cola napitka s okusom limuna), i
•    Inovacije, potpuno novi proizvodi (npr. kada bi Coca-Cola uvela ‘piće u tableti’).

Ovaj proces i veza marketinga i razvoja proizvoda i inovativnosti, je posebno istaknuta iz razloga stalnog opredeljenja autora za iznalaženje mogućnosti i pravaca poboljšavanja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari