Odlomak

1.     UVOD

Asinhrone mašine su najrasprostranjenije električne mašine.
Uglavnom se koriste kao električni motori a ređe kao generatori. Udeo asinhronih motora u ukupnoj proizvodnji električnih motora je oko 80%. Oni predstavljaju osnovne pretvarače električne energije u mehaničku i danas troše više od 40% ukupno prizvedene električne energije u svetu.
Proizvode se u širokom opsegu snaga, od delova vata do nekoliko desetina megavata. Brzina obrtanja asinhronih motora opšte namene je od 3000 o/min do 5000 o/min a specijalnih do nekoliko desetina hiljada obrtaja u minuti.
Asinhrone mašine se retko koriste kao generatori za proizvodnju električne energije, pošto tada zahteva postojanje posebnog izvora reaktivne energije.

2.    SKLOP I VRSTE ASINHRONIH MOTORA

Osnovni delovi asinhrone mašine su stator (nepokretni deo) i rotor (obrtni deo).
Stator je u vidu šupljeg valjka složenog od limova. Duž valjka, na njegovom unutrašnjem omotaču, po celom obimu nalaze se žlebovi, a u njima izolovani provodnici, povezani tako da obrazuju višefazni obično trofazni namotaj.
U unutrašnjosti statora asinhrone mašine nalazi se rotor koji se sastoji od naslage limova napresovane na vratilo, na čijem se spoljašnjem omotaču nalaze žlebovi u kojima su provodnici povezani tako da obrazuju namotaj rotora. Radi smanjenja gubitaka usled vihornih struja limovi statora i rotora su uzajamno izolovani.
Između naslaga limova statora i limova rotora nalazi se međugvožđe, čija se veličina kod motora snage do 100kW nalazi u granicama od 0,25mm do 1mm, pri čemu su veće vrednosti pri većim snagama i brzinama obratnja.
Vratilo rotora se oslanja na dva nepokretna ležišta.
Rotori se u zavisnosti od tipa namotaja dele na kratkospojene i fazne. Fazni rotor se često naziva i rotor sa prstenovima ili namotani rotor. Namotaji faznih rotora se ne razlikuju bitno od namotaja statora. Krajevi faznih navoja rotora, koji su obično spregnuti u zvezdu, izvedeni su do tri prstena koji se nalaze pored samog rotora na njegovom vratilu, i koji su izolovani uzajamno i od vratila.
Kod kratkospojenih rotora provodnici rotora obrazuju takozvani veveričiji kavez. Provodnici smešteni u žlebove spajaju se zavarivanjem  ili zakivanjem i lemljenjem sa dva metalna obruča, postavljena na suprotnim stranama rotora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari