Odlomak

NAMENSKA, PREMIJSKA I RENTNA ŠTEDNJA

Namenska štednja nije sama sebi svrha, već ima svoju namenu. Depozitna sredstva imaju određenu nemanu (štednja za školovanje). Predstavlja oblik oročene štednje i otvorenu kreditnu liniju za namensko trošenje depozitnih sredstava. Pojavljuje se u obliku više modaliteta:

 1. dečija namenska štednja (za letovanja, igračke…),
 2. đačka namenska štednja (za školarine, udžbenike, ekskurzije…),
 3. studentska namenska štednja (kao i đačka, a razlika je u uslovima ugovaranja i visini bonusa),
 4. namenska štednja zaposlenih radnika (za nekretnine, ogrev, zimnicu…),
 5. penzionerska namenska štednja (za banjska lečenja, ogrev, zimnicu…),
 6. stambena namenska štednja (za rešavanje stambenih problema putem kredita),
 7. potrošačka namenska štednja (za kupovinu potrošnih dobara i proizvoda),
 8. proizvodna namenska štednja (za kupovinu trajnih dobara namenjanih proizvodnji).

Realizacija namenske štednje zavisi od postojanja međusobnih relacija između klijenata, banke i trgovaca. Premijska štednja predstavlja štednju u ratama, da bi se posle određenog roka prikupila određena sredstva koja bi se upotrebila u određene svrhe. To je oročena štednja u vremenskom trajanju od 1 do 5 god. Korisnik premijske štednje mora, u ugovorenom roku, mesečno polagati uloge koji ne mogu biti manji od ugovorenih uloga.

Korisnik premijske štednje sam određuje visinu novčane sume koju stavlja na štednju i visinu mesečne uplate „obroka“. Obračun kamate se može vršiti na 4 načina:

 1. osnovna kamata (obračunava se na depozit premijske štednje, a visina zavisi od dužine roka oročavanja),
 2. zaštitna kamata (obračunava se radi zaštite od inflacije, u visini procentualnog iznosa porasta cena na malo),
 3. premijska kamata (obračunava se kao dodatna kamata na uloge oročene na duže od 3 god.),
 4. stimulativna kamata ( obračunava se kao dodatna kamata, pod uslovom da su mesečni ulozi veći od unapred utvrđenog iznosa).

Premijsku štednju treba zaštititi od visoke stope inflacije, što se vrši ugovaranjem „devizne klauzule“. Rentna štednja je dugoročna štednja namenjena srednjoj generaciji štediša. Za nju se kaže da predstavlja:

 1. štednju do punoletstva,
 2. štednju za školovanje,
 3. štednju za penzije,
 4. štednju za lečenje,
 5. štednju za sahrane…

Zasniva se na jednokratnom ili višekratnom polaganju i oročavanju depozita radi isplate rente. Renta predstavlja novčani iznos koji obuhvata glavnicu i obračunatu kamatu koja se isplaćuje u jednakim vremenskim periodima.

Modeli regulisanja tehnološkog procesa deponovanja sredstava radi isplate rente:
1. višekratno polaganje rentnog depozita – „štednja za rentu“ – rentna štednja određuje vlasnika rentnog depozita i korisnika rente. Vlasnik je lice koje ugovornim odnosom sa bankom zasniva rentni depozit. Korisnik je lice kome se renta isplaćuje. Polaganje rentnog depozita u dužem vremenskom preiodu se naziva periodom mize. Ugovorom između vlasnika rentnog depozita i banke određuje se: visina početnog uloga, broj pojedinačnih uloga i vreme ulaganja rentnog depozita.
2. uplata za rentu – znači da je vlasnik rentnog depozita jednokratno uplatio depozit u ugovorenom iznosu između njega i banke. Najkraći vremenski rok isplate rente može biti 48 meseci. Svaki ugovor između vlasnika rentnog depozita i banke mora sadržati: period formiranja mize, broj obroka rente, naziv korisnika rente, visinu kamatne stope, obračun kamate, način isplate rente, uslove razoročavanja dela rentnog depozita, raskidanje ugovora o rentnom depozitu.
Kamatna stopa na rentnu štednju, u domicilnim uslovima iznosi najmanje 10% na godišnjem nivou.

Posao rentne štednje podrazumeva izdavanje rentnih kartica:
1. rentne kartice vlasnika rentnog depozita – na licu sadrži: naziv izdavaoca kartice, natpis da se radi o rentnoj kartici, broj računa rentnog depozita, ime i prezime vlasnika, lični broj vlasnika, serijski broj kartice… Na poleđini se nalaze: potpis vlasnika depozita, pečat i potpis ovlašćenog lica banke.
2. rentne kartice korisnika rente – na licu sadrži: naziv izdavaoca kartice, natpis da se radi o kartici korisnika rente, broj računa, ime i prezime korisnika, lični broj korisnika, serijski broj kartice. Na poleđini se nalaze: ime i prezime vlasnika depozita, lični broj, potpis vlasnika, potpis korisnika rente, pečat i potpis ovlašćenog lica banke.

 

 

 

ŠTEDNO-KREDITNI RAČUNI U FUNKCIJI ŠKOLOVANJA, ZLATNI ŠTEDNI RAČUNI I MODEL ŠTEDNJE ZA PENZIJE, OSIGURANJE ŽIVOTA, TROŠKOVE SAHRANE

Model namenske štednje bi mogao ići u pravcu štedno-kreditnog računa srednjoškolaca i studenata starosti od 15 do 25 godina. Pri otvaranju štedno-kreditnog računa treba definisati prve uplate početnog uloga koja se ne mogu podići sve do gašenja računa. Početni ulozi mogu biti: za srednjoškolce 50 eura, za studente 100 eura, a za postdiplomce 600 eura. Ova štednja bi nosila kamatu na nivou „klasične“ oročene štednje.

„Zlatni štedni račun“ predstavlja specifičan oblik nenovčane avista štednje, iskazane u gramima zlata (banke budućim štedišama bi nudile zlato na prodaju, uz obavezu da kod nje otvore štednu partiju po principu „zlatnog štednog računa“, a pri otvaranju partije, klijent polaže ulogu u iznosu 1grama zlata.
Otkup zlata o poslovne banke se može vršiti na 2 načina:

 1. putem efektivnih dinara
 2. putem dinarske protivvrednosti prodatih konvertibilnih sredstava banci.

Klijent iz banke može podići zlato kada je saldo na štednoj partiji dostigao težinu najmanje prometne jedinice. Klijent svoj račun može ugasiti, ako to najavi u roku od 15 dana. Ako se klijent odluči da ugasi svoj račun, a saldo je u manjem iznosu od najmanje prometne jedinice, klijentu se nude 2 mogućnosti:

 1. da dokupi iznos zlata u iznosu vrednosti najmanje prometne jedinice,
 2. da izvrši prodaju zlata zatečenog na saldu štedne partije u svojoj banci.

Vlasnik računa ima pravo na 30% popusta pri čuvanju zlata u trezoru i 10% pri zakupu sefa. Razvijanjem ovog modela banka jača svoj kreditni potencijal, kao i poverenje kod građana.

Model štednje za penzije je nastao zbog nemogućnosti redovnih isplata penzija od strane Fonda penzionog i invalidskog osiguranja. Zasniva se na tome da štednju treba nuditi građanima od 19 do 60 godina.

Model se zasniva na principu dogovorene oročene štednje u dinarima ili devizama. Minimalan rok oročavanja je 3 godine. Sredstva prikupljena na ovom računu se oročavaju sve do trenutka odlaska štediše u penziju. Sticanjem prava štediše da raspolaže sredstvima, banka je u obavezi da vlasniku sredstva:

 1. izvrši isplatu sredstava u punom iznosu
 2. prenese sredstva na račun rentne štednje
 3. ponudi aranžmansko ulaganje sredstava
 4. ponudi plasiranje sredstava u neki oblik standardne štednje.

U slučaju smrti vlasnika računa ili držanjem sredstava na računu duže od 3 godine, račun se gasi i sredstva se isplaćuju naslednicima. Osiguranje života je kombinacija osiguranja, štednje i oblik dugoročne namenske štednje. Osiguranik redovno uplaćuje ugovoreni iznos, koji je prihvatilo osiguravajuće društvo i obavezalo se da isti isplati ukoliko nastupi osigurani slučaj. Postoje različiti oblici osiguranja:

 • Tradicionalno životno osiguranje (LIFESTAR) – kombinacija osiguranja za slučaj smrti osiguranika i za slučaj da osigurano lice doživi osigurani vremenski period.
 • Inovativni oblik osiguranja (LIFEFUND) – stavlja osiguranom licu na raspolaganje 26 vrsta hov koje su predmet transakcija na najvažnijim finansijskim tržištima u svetu.
 • Model osiguranja od rente (LIFEPENSION) – namenjen je isključivo starijim osiguranicima, koji su zainteresovani za redovan i siguran doživotni prihod.

Štedno kreditni model za pokriće troškova sahrane – zasniva se na namenski oročenoj porodičnoj štednji i kreditiranju. Nominuje se 1 član porodice kao vlasnik računa i 2 ovlašćena lica koja supsidijarno preuzimaju obavezu za redovnu mesečnu uplatu i servisiranje kreditnih rata. Izborom pogrebne usluge, uspostavlja se namenski organizovana štednja na 5 godina, uz obavezu klijenta da uplaćuje min mesečni iznos od 1/60-tine cene izabrane usluge.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese