Odlomak

Carinsko područje i carinarnice
Carinsko podrčje (carinska teritorija) predstavlja prostor na kome se jedinstveno primenjuju institucije, instrumenti i mere carinskog sistema: carinskog nadzora, carinjenja robe i carinskog postupka.
Carinski prelaz je mesto određeno za prelaz odnosno za uvoz, izvoz i tranzit robe, kao i za prelaz lica i prevoznih sredstava preko carinske linije na graničnom prelazu.
Na graničnim prelazima, formiranje su carinske ispostave ili carinski referati, koje uobičajeno nazivamo carinarnicima.
U carinarnicama, carinskim ispostavama i carinskim referatima, formiraju se carinske službe (organi) koji predstavljaju najvažniji deo carinskog sistema.

 

 

 

 

 
Osnovna dokumenta u postupku prijavljivanja i carinjenja robe
U zavisnosti od vrste spoljnotrgovinskog posla, pri prijavljivanju se koriste sledeća dokumenta:
Jedinstvena carinska isprava (JCI) – JCI se podnosi u dva seta. Prvi JCI služi da se prijavi roba na carinarnici i stavi pod carinski nadzor. Drugi set JCI se koristi za carinjenje robe i za odobrenje traženog carinskog postupka.
Sažeta deklaracija – podnosi se ukoliko deklarant ne želi da robu odmah ocarini ili ako ne može izvršiti carinjenje zbog nedostatka dokumenata
Deklaracija o carinskoj vrednosti (DCV) – je obrazac na kome se unose podaci o vredosti uvozne robe, radi naplate uvoznih dažbina i predaje se uz JCI.
Karnet TIR – je međunarodno priznati carinski kontrolni dokument koji se koristi u međunarodnom tranzitnom drumskom prevozu robe.
Karnet ATA – je međunarodni carinski dokument kojim se pojednostavljuje privremeni uvoz i izvoz određenih grupa robe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese