Odlomak

1. Uvod

Produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost su parcijalni ekonomski principi poslovanja preduzeća koji služe za izražavanje efikasnosti poslovanja preduzeća. U osnovi ekonomske efikasnosti preduzeća je njegova težnja da svojom delatnošću ostvari maksimalni rezultat uz minimalna ulaganja potrebnih faktora.
Parcijalni ekonomski principi poslovanja su određene norme ili pravila koja se primenjuju u radu i poslovanju, kako preduzeća, tako i drugih ekonomskih subjekata,a u cilju racionalnog ostvarivanja njihovih ekonomskih ciljeva. Ekonomskim efikasnim poslovanjem,smatra se ono poslovanje kojim se ostvaruju ranije postavljeni ekonomski ciljevi preduzeća. Stepen uspješnosti ostvarivanja ciljeva preduzeća izražava efikasnost njegovog poslovanja.

2. Produktivnost
2.1. Pojam produktivnosti

Šira definicija produktivnosti smatra da je produktivnost mjera ekonomske efikasnosti koja predstavlja količnik autputa (proizvodi ili usluge) i inputa, kao raspoloživih resurasa(zemljište,rad,kapital,materijal,građevinski objekti)

Posmatrana u užem smislu, produktivnost je usjmerena na produktivnost rada, odnosno prikazuje efikasnost tekućeg rada, da se sa što manje uloženog rada ostvare što bolji rezultati.

Produktivnost definišemo kao kvantitativni izraz između obima proizvodnje, usluga ili prometa i količine utrošene radne snage, što bismo mogli prikazati opštom formulom:

P=produktivnost rada; Q=obim proizvodnje; L=broj zaposlenih ; q=ostvarena proizvodnja po jedinici rada
Osim toga, produktivnost možemo predstaviti i inverzno, tj.izračunavajući koliko je utrošeno rada za proizvodnju jednog proizvoda:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese