Odlomak

APSTRAKT
Investiranje predstavlja trenutno ulaganje, kako bi se ostvarili pozitivni efekti u budućnosti.U tom procesu, bitnu ulogu igra rizik, koji se definiše kao izloženost nekoj neizvesnosti.Diverzifikacija, kojom se rizik ulaganja smanjuje, se odnosi na kombinaciju dve ili više hartija od vrednosti u porttfoliju, čiji se prinosi kreću u različitim smerovima. Portfolio, inače, predstavlja skup različitih hartija od vrednsoti. Za modernu teoriju portfolio analize, zaslužan je Harry Markowitz, koji je u svojoj teoriji izneo pretpostavke o ponašanju investitora. Postoje četiri vrste diverzifikacije i to su: prosta diverzifikacija, diverzifikacija po granama delatnosti, preterana i međunarodna diverzifikacija.
Ključne reči: Hartije od vrednosti, rizik, portfolio, diverzifikacija.
1. UVOD

1.1. RIZIK
Pojam rizik, sa kojim se susrećemo u svakodnevnom životu, označava izloženost nekojneizvesnosti. Sama reč potiče od italijanskog pojma “risicare”, što označava “usuditi se”. Sa druge strane, neizvesnost možemo okarakterisati kao stanje u kojem ne znamo da li je određena pretpostavka istinita ili ne, ili u slučaju kada postoji nepotpuno poznavanje činjenica o jednoj pojavi. Rizik se drugačije definiše u različitim sferama, ali ono što je zajedničko za sve, to je da na on predstavlja opasnost od gubitka. Dok se, npr., u inženjerstvu rizik definiše kao verovatnoća incidenta*gubitak uzrokovan tim incidentom, u finansijama se rizik tretira kao devijacija neočekvanih ishoda usled kolebanja finansijskih promenljivih. Najznačajniji rizici u ovoj oblasti, svakako se odnose na: tržišne rizike, koji predstavljaju rizike neizvesnosti određene tržišne vrednosti ili portfolija investicionih sredstava, zatim na kreditne rizike, koji su zapravo rezultat neizvesnosti da li će klijent biti u mogućnosti da ispuni svoje obaveze, i poslovne/operativne rizike.koji nastaju usled grešaka u poslovnom procesu, ljudske greške ili sistema podrške.U ovom radu, ipak, najviše reči će biti o riziku portfelja hartija od vrednosti.

1.2. PORFOLIO HARTIJA OD VREDNOSTI
Porfolio se može definisati kao skup različitih vrsta finansijske aktive. Kada govorimo o porfoliu u sferi finansija, mi u stvari mislimo na skup različitih hartija od vrednosti koje investitoru služe za prisvajanje neke dobiti. Kako na finansijskom tržištu postoji mnogo neizvesnosti, koje sa sobom nosi investiranje, potrebno je ulagati u više finansijskih instrumenata, jer je u tom slučaju koncentrancija rizika manja. Zbog toga se formira portfolio, pomoću kojeg investitori diverzifukuju svoja ulaganja, što direktno dovodi do smanjenja rizika ulaganja.Ono što je bitno istaći, to je da se u portfoliju posmatra prinos i rizik finansijskih instrumenata, a ne samo njihove performanse.
Hartije od vrednosti, inače, predstavljaju pismenu ispravu koja sadrži imovinsko pravo, i kojom se obećava isplaćivanje određene svote novca, kamate, zarade ili dividende. Među najznačajnije hartije od vrendnosti, možemo svrstati: menice, čekove, obveznice, blagajničke zapise i skladišnice.

1.3. ŠTA JE TO DIVERZIFIKACIJA?
Pojam diverzifikacija, odnosi se na “kombinaciju dve ili više hartija od vrednosti, čiji se prinosi kreću u različitim smerovima, tako da prinos jednog finansijskog instrumenta ne izražava više samo njegov jezik, već je uslovljen rizikom celog portfolija.” Studija o povezanosti velikih berzi, kada se pojavila, privukla je veliku pažnju ekonomske javnosti. Naime, radi se o tome da pomenuta studija sugeriše da diverzifikacija koja se sprovodi na raznim međunarodnim tržištima, može u velikoj meri da umanji ukupan rizik portfelja.Za temelje moderne portfolio teorije, zaslužan je Harry Markowitz, koji je u svojim radovima objasnio da, ako investitor poseduje potrpuno diverzifikovan portfolio, on je izložen isključivo dejstvu sistemskog rizika.Markowitz-evu teoriju, pod dejstvom internacionalnih tržišta kapitala, proširio je Herbert Grubel. On, naime, predlaže investitorima da putem internacionalne diverzifikacije i “zahvaljujući niskom stepenu korelacije između prinosa na različitim berzama širom sveta, svedu rizik svog portfolio na granicu minimuma.” Sa druge strane, Don Bennyhoff, smatra da diverzifikacija nije osiguranje od rizika. On shvata diverzifikaciju kao mogućnost da se one hartije od vrednosti koje imaju negativan uticaj na portfolio, zamene drugim hartijama od vrednosti, koje su manje loše od pomenutih.Zanimljivo razmišljanje o pojmu diverzifikacija, ima američki investitor, i bivši direktor osiguravajućeg društva “Berkshire Hathaway”, Warren Buffet, koji deiverzifkaciju smatra paravanom za neznalice. On kaže: “Da biste sigurni da vam se ništa ne može desiti u vezi sa tržištem, morali biste da posedujete sve. Nema ničeg loše u vezi sa tim. To je savršeno logičan pristup za nekoga ko ne zna kako da analizira poslove”
Ono što je iz navedenog jasno, to je da se diverzifikacijom ne eleminiše rizik. Ukupan rizik ulaganja u hartije od vrednosti, sastoji se od dve komponente: sistemskog

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese