Odlomak

 

Uvod

U ovom radu pod naslovom „Dokumentacija u carinskom postupku“ pokušala sam objasniti osnovne pojmove vezane za carinsku dokumentaciju kao i carinski postupak koji se obavlja prilikom svakog carinjenja robe.
Carinjenje predstavlja svojevrstan porez na uvezenu robu koji je nametnut od strane države. Postupak carinjenja i sama carina je u potpunoj nadležnosti države, odnosno državne carinske službe. Carinska deklaracija je osnovni dokument kojim se vrši prijava carinjenja neke robe. Carinjenje se vrši na posebnim mjestima tzv. carinarnicama , osim ako zakonom ili pravilnokom nije drugačije regulisano.

Dokumentacija u carinskom postupku
1. Izvozna dokumenta
Osnovni dokumenti koja izdaju izvoznici, se klasifikuju na sledeći način:
Faktura
U međunarodnoj trgovini fakture se dele na :
• Trgovačka (konačna ili izvozna) faktura
Trgovačka faktura predstavlja račun koji izdaje prodavac na memorandumu preduzeća. Ispostavlja je prodavac pri isporuci robe u potrebnom broju primerka. Ona sadrži podatke po vrsti robe, količini, jediničnoj ceni, ukupnoj vrednosti u ugovorenoj valuti, načinu plaćanja robe,podatke o prodavcu i kupcu i dr. Svaka faktura snosi datum njenog ispostavljenja i broj iz evidencije izdatih faktura kod prodavca.
• Proforma faktura
Kada pošiljku ne prati faktura, da bi se obavilo osiguranje i carinjenje robe, ovlašenji špediter izdaje proforma fakturu. Ona sadrži sve elemente trgovačke fakture ali označena cena ne odgovara stvarnoj ceni (vrednosti) robe. Carinski organi mogu na osnovu ovaj fakture izračunati visinu carinskih dađžbina, ali označena cena ne predstavlja cenu isporučene robe niti čini obavezu plaćanja po toj osnovi.
• Privremena (predhodna) faktura
Ispostavlja se u slučajevima kada je predviđeno kvantitativno ili kvalitativno preuzimanje nakon isporuke robe, kada se roba isporučuje radi tržišne prodaje i sl. Ova vrsta fakture sadrži sve podatke kao i trgovačka faktura, ali podatak o vrednosti ima privremeni karakter.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese