Odlomak

UVOD

Osnovni zadatak ekološkog tehničara: je ispitivanje, sprovođenje, motrenje i nadzor procesa u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim delatnostima, javnim ustanovama za zaštitu životne sredine, ustanovama za zaštitu zdravlja, te naučno-istraživačkim, kotrolnim, ispitnim i laboratorijama, s posebnim naglaskom na objedinjene zahteve zaštite životne sredine, a u cilju očuvanja okoline, biosfere, pedosfere i litosfere i zaštite prirode a istovremeno i zaštite zdravlja ljudi.

Ekološki tehničar obavlja poslove koji su u njegovoj nadležnosti i u skladu sa njegovim znanjem, poštujući i primenjujući sva pravila i procedure preduzeća te pravila zakonske propise koji se temelje na zaštiti okoline i zdravlja ljudi. Posebnost ekološkog tehničara ogleda se u razumevanju načela zaštite okoline kao i mogućnosti objedinjenja svih zahteva zaštite okoline unutar svakodnevnog rada.
Rad uključuje široki spektar delovanja te podrazumeva poznavanje osnova prirodnih ( hemija, biologija, geologija, fizika i matematika) i tehničkih ( hemijsko inženjerstvo, geološko inženjerstvo, elektrotehnike, metalurgije itd.) nauke. U svom poslu sarađuje sa različitim stručnjacima ali najpre sa onima koji deluju u području hemijske, prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije, zaštiti prirode i okoline, geologiji, rudarstvu, energetici, vodoprivredi itd.

Opis zanimanja: u laboratoriji za ispitivanje otpadnih voda radi se sa vodama nepoznatog sadrćžaja. U radu se susreću sa tehnološkim vodama koje zbog nepoznatog sadržaja nose sa sobom moguće opasnosti od sadržaja velikih količina cijanida, fenola, teških metala i ostalih hemijskih sredstava. Isto tako se ispituju i sanitarne vode koje mogu biti mogući nosioci raznih infektivnih bolesti.

Ključni poslovi i aktivnosti:

1. Priprema radnog mesta i sredstava za rad:

• Pripremati propisana lična zaštitna sredstva za rad u skladu sa zahtevima radnog mesta
• Brinuti o opremljenosti i uređenosti radnog mesta i radnog prostora u skladu sa zahtevima i specigičnostima posla
• Proveravati ispravnost sredstava za rad u skladu sa uputima proizvođača, internim procedurama i radnim uputima
• Pripremati potrebna sredstva za rad
• Proveravati količine materijala potrebnih za rad
• Proveravati ipravnosti konukacione i informatičke opreme
• Obavestiti nadređene o uočenim nepravilnostima i nedostacima tokom pripreme radnog mesta i sredstava za rad

2. Operativni poslovi:

• Rukovanje materijalima, sirovinama, ambalažom, gotovim proizvodima i otpadom ( pripremanje materijala, sirovina, reagenasa i drugih sredstava za rad, ispuniti zahteve skladištenja za materijale, sirovine, gotove proizvode i otpad, primeniti interne procedure i radne upute)
• Uzimanje uzoraka za analizu (uzimanje uzoraka iz industrijskih procesa i okoline, pripremanje uzoraka na mestu uzorkovanja, skladištenje prikupljenih uzoraka)
• Pripremanje uzoraka za analizu
• Analiziranje uzoraka (sprovođenje hemijskih, fizičko-hemijskih ili mikrobioloških analiza uzoraka prema radnim uputima, vođenje dokumentacije analiza)

Radni uslovi: radni prostor mora imati dobru ventilaciju i klimatizaciju i odgovarajući bezbedni kabinet – digestor. Usled rada digestora koji forsirano izbacuje vazduh i nepostojanje odgovarajućeg dovoda za svež vazduh, javlja se sniženje pritiska u odnosu na atmosferski.
Laboratorijski prostor je relativno skučen ali su prisutne sve mere zaštite od procedura rada, protiv požarnih aparata, procedure ponašanja u slučaju požara.

Oprema za rad: laboratorijski pribor i aparati, posuđe stakleno i plastično, volumetrijske odmerne posude, menzure, pipete, birete, boce sa komprimovanim gasom azorom za destilaciju i 4 digestora.

Analiza uzoraka svodi se na odmeravanje, titraciju, destilaciju, uparavanje, ekstrakciju, žarenje, gravimetrijske i elektrohemijske analize, spektrofotometriju, konduktometrijske analize i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese