Odlomak

UVOD

Ekonomsku politika je aktivnost države kojom ona u skladu sa zadatim ciljevima utiče na ekonomsku aktivnost, odnosno, na ponašanje ekonomskih učesnika u željenom pravcu.
Merama ekonomske politike država deluje na aktivnost privrednih učesnika u željenom smeru. Pomoću njih se realizuju kratkoročni i dugoročni ekonomski ciljevi. Savremena država nastoji da paletom najraznovrsnijih mera kreira najefikasniju ekonomsku politiku.

Određene ideje i koncepcije ekonomske politike datiraju od prvih začetaka ekonomske misli. Država je svojom ekonomskom politikom, kao sastavnim delom sveukupne politike, od Antičke države pa do savremenih država štitila interese vladajuće klase. Mere ekonomske politike preduzimane su nekad smišljeno, ponekad improvizovano, a ponekad i potpuno spontano, a njihova efikasnost je bila vrlo različita. Prisutne još u vreme njenog nastanka, razlike u stavovima ostepenu i načinu delovanja ekonomske politike su se dodatno produbljivale sa daljim razvojem ekonomske misli.

Problemi sa kojima se susreću savremene privrede su vrlo slični: inflacija, nezaposlenost, budžetski, platnobilansni deficiti i dr.

 

 

 
POJAM EKONOMSKE POLITIKE

Ekonomska politika je primenjena ekonomska disciplina čije su aktivnosti usmerene ka ublažavanju poremećaja u privredi (tj. održavanju globalne makroekonomske ravnoteže) i stvaranju uslova za kontinuiran ekonomski rast. Ekonomsku politika je aktivnost države kojom ona u skladu sa zadatim ciljevima utiče na ekonomsku aktivnost, odnosno, na ponašanje ekonomskih učesnika u željenom pravcu. Ekonomska politika se definiše kao konkretna akcija i praksa upravljanja. Ona ne znači da uopšte nema planiranja u samom domenu ekonomske politike. Naprotiv, sve ekonomsko – političke akcije moraju biti prethodno detaljno isplanirane u skladu sa utvrđenim, planiranim ciljevima i izabranom strategijom razvoja. Ako uzmemo u obzir ciklična kretanja tržišne privrede uočavamo da mere ekonomske politike mogu delovati u pogrešnom trenutku i da povećavaju poremećaje. Zato sve faze procesa ekonomsko političkog odlučivanja moraju se pažljivo koordinirati i planirati.
Tri komponente ekonomske politike su:

1) cilj
2) sredstva za njihovo ostvarivanje
3) nosioci ekonomske politike

Ekonomska politika znači delovanje države na ekonomsku aktivnost u skladu sa zadatim ciljem.

Ciljevi ekonomske politike su:

1) puna zaposlenost
2) stabilnost cena
3) porast materijalnog blagostanja…

Neki ciljevi su komplemetarni npr. stabilnost cena i ravnoteža platnog bilansa, ali postoje i konfliktni ciljevi, npr. puna zaposlenost i stabilnost cena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese