Odlomak

UVOD

Davne 1860. godine, firma Western Union iz SAD-a je izvršila prvi elektronski transfer novca, uz pomoć telegrafa. Američki Fedvajer (Fedwire) je jedan od najvećih platnih i obračunskih sistema današnjice, započeo je sa radom davne 1918. godine, kao servis za telegrafski transfer novca pri Sistemu federalnih rezervi SAD-a.

Pojavom elektronskih digitalnih računala i njihovom primjenom u oblasti bankarstva, omogućena je pojava elektronskih transakcija digitalnog tipa. Razvoj elektronskog bankarstva u današnjem smislu riječi započeo je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina dvadesetog vijeka, tako da je broj transakcija u bankarstvu narastao do neslućenih razmjera.

Tradicionalne metode obrade transakcija jednostavno su postale neprimjenjive i trome, a problem je narastao do te mjere da je prijetio ugrožavanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema.

Savremeni svjetski privredni tokovi kao što su globalizacija i integracija, nameću poslovanje na globalnom novou, što zahtijeva brzo i efikasno povezivanje klijenata i tokova informacija, bez teritorijalnih barijera i vremenskih razlika, a razvoj nauke i tehnike uslovljava sve šire korištenje njihovih efekata.

Veoma jaka konkurencija pritišće i primorava finansijske organizacije da koriste naučna i tehnička dostignuća kao izvor svoje prednosti, kako bi zadržale svoje klijente i smanjile troškove. Jedno od tih dostignuća je Internet.

Iako su u početku imale odbojnost i nepovjerenje prema inovacijama koje donosi poslovanje na internetu, banke su ga danas prihvatile kao poslovnu stvarnost koja ima veliku primjenu u savremenom životu.

  1. ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Sistem elektronskog bankarstva predstavlja novu generaciju programske i računarske opreme za efikasnu i sigurnu distribuciju bankarskih usluga putem interneta, koja ispunjava sve zahtjeve visoko konkurentnog poslovnog okruženja.
Sa jedinstvenim sistemom elktronskog bankarstva, danas banke omogućavaju svojim klijentima neposredan i brz pristup bankarskim uslugama putem osobnog računara i interneta, te jednostavno i sigurno izvođenje svakodnevnih financijskih operacija u bilo koje vrijeme dana ili noći, iz ureda, kuće ili sa puta.

Elektronsko bankarstvo je plod savremenog načina poslovanja,  života, te naučnih i tehnoloških dostignuća, informacione i komunikacione mreže, koje je u početku težilo i preduzimalo mjere za automatizaciju sitnijih transakcija u bankarstvu, pogotovo onih koje su repetitivnog karaktera. Kao reakcija na povećanu tražnju za međunarodnim obračunom transakcija valutama i vrijednosnim papirima, u novije vrijeme su razvijeni elektronski platni sistemi na tom nivou, za plaćanja na veliko.
Uslovi finansijskog tržišta nove ekonomije se brzo mijenjaju, a putem elektronskih medija se omogućava ne samo racionalizacija i optimizacija distribucije bankarskih usluga već i jeftinije poslovanje sa postojećim klijentima, oblikovanje konkurentne prednosti za pridobivanje novih klijenata u virtualno neograničenom poslovnom prostoru.
Nova revolucija u oblasti tehnologije bankarstva u okviru savremene ekonomije (automatizacija transakcija), doveli su do skraćivanja i razvoja procedura bez papira i u velikoj mjeri otklanjanja nepotrebnih transakcionih troškova.
Sa nižim troškovima poslovanja i širenjem baze klijenata, sistem elektronskog bankarstva neophodan je za oblikovanje profitabilne ponude bankarskih usluga.
Sistem elektronskog bankarstva pruža bankama potporu u planiranju, izgradnji i održavanju sistema elektronskih tržišnih puteva putem interneta za različite potrebe pojedinačnih segmenata komitenata, od pojedinaca, do samostalnih poduzetnika i poduzeća, kako u unutrašnjem, tako i u vanjskom platnom prometu.
Veliku ulogu u svom ovom toku imaju: 1. Internet, koji spada u javne, odnosno otvorene mreže, kojima svako ima neograničen pristup, i 2. korištenje kriptografije u rješavanju problema nedovoljne bezbjednosti transakcija koje se obavljaju preko Interneta, a predstavlja veoma važnu sigurnosnu mjeru prilikom dizajniranja platnih sistema i protokola.
Prednosti elektronskog poslovanja banaka, tj. prelazak sa šalterskog na elektronsko poslovanje su što se trnsakcije izvršavaju veoma brzo, a ne mora se ni izlaziti iz kuće ili kancelarije, što dovodi do ušteda u vremenu. Veliki broj besplatnih usluga za klijente, kao što su dobijanje izvoda i obavještenje elektronskom poštom, faksom ili preko poruka na mobilnom telefonu. Upozoravanje na eventualne greške pri korištenju usluga i bezbolna ispravka napravljene greške. Sve u svemu , to je brzo, pouzdano, efikasno a prije svega, sigurno i savremeno poslovanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari