Odlomak

Upravljanje je skup radnji kojima se obezbeđuje određeni tok radnog procesa u uslovima poremećaja. Nauka o upravljanju naziva se kibernetika. Regulacija predstavlja održavanje neke fizičke veličine na željenoj vrednosti. Princip rada sistema automatskog upravljanja (SAU) i sistema automatske regulacije (SAR) se bitno ne razlikuju, pa se koristi ista teorija i isti osnovni pojmovi za analizu i jednog i drugog. Automatsko upravljanje podrazumeva upravljanje objektom upravljanja bez neposrednog čovekovog delovanja. Objekat upravljanja predstavlja tehnološko postrojenje, njegov deo ili tehnički uređaj u kome treba da se održava nominalni režim rada.
U zavisnosti od toga u kojoj meri je čovekov umni rad zamenjen radom mašina i uređaja, postoje tri stepena automatizacije:
1. delimična automatizacija predstavlja automatizaciju u kojoj je samo deo informacijskih operacija procesa poveren sistemu za vođenje;
2. automatizacija kompenzacijom poremećaja ili vođenje unapred – takav sistem se sastoji od objekta upravljanja, jedinice za vođenje i izvršnog uređaja. U ovom slučaju ne postoji informacija o stvarnom stanju regulisane veličine, pa može doći do većih odstupanja;
3. potpuna automatizacija – sve informacijske operacije, bitne za normalan tok procesa prenose se i obrađuju pomoću sistema za vođenje, koji vrši kontrolu stanja odabrane izlazne veličine procesa i održava njenu zadatu vrednost, pa vodi čitav proces.
Ovde je bitan elemenat sistema za vođenje procesa regulator, koji prima informaciju o izlaznoj veličini i šalje odgovarajući signal vođenja pogonskom uređaju, koji dalje pokreće izvršni uređaj u cilju dovođenja regulisane veličine na željenu vrednost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari