Odlomak

Uvod

Istorijski gledano, još od samog početka razvoja informacionih tehnologija pa do danas, čovek odnosno čovečanstvo pokušava na sve načine da unapredi rad samih računara. Od momenta pojavljivanja prvog računara, pa do današnjeg dana, čovek se trudi da računar prilagodi svojim potrebama, odnosno da ga osposobi da poseduje što veću funkcionalnost u realnom okruženju. Naravno, tu treba napomenuti da je tehnologija izuzetno uznapredovala od momenta pojavljivanja tog, prvog računara, do momenta pojavljivanja personalni računara.

Gotovo svaki pojedinac je danas svestan da živimo u vremenu sve bržih, dramatičnijih, komplikovanijih i nepredvidljivih promena koje sve značajnije utiču na ponašanje, poslovanje i upravljanje u današnjim kompanijama. Upravo u tom smislu današnje kompanije ukoliko žele da budu konkuretne na tržištu moraju se apsolutno okrenuti i razvijati u skadu sa informatičkim napredkom. Danas, da bi neka kompanija bila konkurentna na tržištu poslovanja za koji se opredeli mora se odreći tredicionalnog načina poslovanja, koje podrazumeva strogo poštovanje uvedenih normi u okviru kompanije. Kompanija mora biti spremna na česte novine i izmene svog poslovanja i izlaganja tržištu.

Pored činjenice da je za uspešno vođenje poslovanja današnjih kompanija neophodan kvalitetan softver koji bi se u potpunosti razvijao i pratio rad i razvoj same kompanije, srž i problemataka poslovanja kompanije je jedan kompleksan proces, koji zahteva mnogo analize, uprošćavanja i oblikovanja u softversku komponentu. Razvoj jednog softvera od samog početka, a bez jasnog cilja, je proces koji je osuđen na propast ukoliko nema šta da ponudi i ukoliko je njegov dalji razvoj isuviše kompleksan za same tvorce. Naravno, sam razvoj softvera koji je funkcionalan jednoj kompaniji, pored toga što bi proširivao svoje oblasti delovanja, umnogome je i uslovljen razvojem same IT tehnologije.

Naravno, tržište IT tehnologija je veliko i to je jedina grana industrije koja u sebi sadži veliki broj delatnosti i svaka od tih delatnosti se razvija iz dana u dan. Tu spada i delatnost razvoja softvera odnosno poslovnih aplikacija u jednu od grana IT indutrije, gde bi napomenuo da se danas mora napraviti razlika između malih i srednjih kompanija za koje postoje unapred definisani softverski paketi koji bi u velikoj meri bili funkcionalno objedinjeni da prate rad istih. Druga strana softverskih paketa se odnosi na sve one pakete koji svojom modularnošću, jedinstvom, centralizovanim bazama podataka omogućavaju veliki broj transakcija i obradu tih transakcija u kratkom vremenskom roku. Jedan od sistema koji to omogućava je ERP sistem.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari