Odlomak

 

UVOD

Pravo kao društvena pojava i kao sredstvo za regulisanje društvenih odnosa može postojati i razvijati se samo u ljudskom društvu. Pravo je vezano za ljudsko društvo svojom funkcijom i ciljevima, koji se pomoću njega teže ostvariti. Ono se javlja u vidu pravila ili u vidu skupa pravila putem kojih država reguliše odnose i ponašanje pravnih subjekata. Ova pravila važe za sve subjekte prava, odnosno kako za pravna tako i za fizička lica. Ono izražava i reguliše društvene odnose. Pravo se razvija i mijenja pod uticajem promjena u materijalnim uslovima života, u produkcionim odnosima. Promjene u materijalnim uslovima života društva dovode do promjena pravnih propisa i prava kao skupa tih propisa. Za društo i za njegov razvitak od najvećeg su značaja pravila koja propisuje država i koja se zovu pravna pravila.
Vlasništvo, odnosno svojina, je kompleksni program i može biti predmet izučavanja sa ekonomske i sa pravne tačke gledišta, a potpunu sliku o njoj možemo dobiti ako je posmatramo sa oba aspekta. Svaka svojina u krajnjoj liniji znači prisvajanje.
Tokom razvoja društva transformisala se i svojina, te je tokom vremena mijenjala svoj oblik I sadržinu. S obzirom da je ekonomski posmatrano svojina prisvajanje, proizilazi da je bilo toliko oblika svojine u dosadašnjem društvu koliko i načina prisvajanja.
Svojina u ekonomskom smislu znači prisvajanje ekonomskih dobara onda možemo reći da u pravnom pogledu ustanova svojine znači zbir i sistem onih pravila koja propisuju na koji način se vrši prisvajanje.
Svojina je najvažnije stvarno pravo. Pod terminom svojina, sopstvenost ili vlasništvo se podrazumijeva potpuno pravo raspolaganja subjekta jednom stvari.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari