Odlomak

Uvod

Tema ovog seminarskog rada jeste finansijski izvještaj. Finansijski izvještaji predstavljaju i sredstvo komunikacije između preduzeća i okruženja. Osnovni cilj finansijskih izvještaja jeste da se korisnicima ( menadžmentu preduzeća, povjeriocima, dioničarima i sl.) blagovremeno dostavljaju informacije o finansijskom položaju preduzeća. Na temelju finansijskog izvještaja može se ocijeniti rad menadžmenta i njegova odgovornost za vođenje preduzeća, te u tom smislu može se donijeti odluka o tome da li postojeći tim menadžera i dalje zadražati.

Kao primjer uradiću finansijski izvještaj preduzeća „IN“ koje se bavi proizvodnjom namještaja. Preduzeće je osnovano 2009. Godine, u prvoj godini preuzeće stabilno posluje počinje tek da se razvija. U ovom radu nastojaću prikazati stanje preduzeća tokom 2010. i 2011. godine. Nastojaću prikazati bilans stanja i bilans uspjeha preduzeća tokom poslovanja te na osnovu toga izračunati kako je preouzeće poslovalo, zatim ću izvršiti ocjenu boniteta ( sposobnosti) preduzeća na osnovu glavnih pokazatelja:

  • Pokazatelja likvidnosti,
  • Pokazatelja aktivnosti,
  • Pokazatelja profitabilnosti ( rentabilnosti),
  • Tržišni pokazatelji,
  • Pokazatelja zaduženosti, te
  • Pokazatellja finansijske sigurnosti.

U ovom seminarskom radu se nalaze najvažnije tabele za finansijski izvještaj preduzeća : bilans stanja , bilans uspjeha i izvještaj o tokovima gotovine.

 
Bilans stanja

Bilans preduzeća je izraz finansijske situacije preduzeća. Bilans stanja daje trenutnu sliku veličini strukture sredstava i njihovih izvora. Aktiva prikazuje ( sredstva) imovinu- materijalnu konstrukciju, a pasiva izvore sredstava ( kapital) – finansijsku konstituciju preduzeća. Aktiva predstavlja knjigovodstveni ( tehnički bilansni pojam, a sredstva ( imovina9 ekonomski. Pojam aktive je širi od pojma sredstava, jer aktivu čine realne ( sredstva, imovina) i fiksne stavke (smanjenje sredstava) . Bilans stanja ukazuje na kvantitet sredstava, putem zbira aktive i pasive i na kvalitet sredstava, i izvora sredstava putem strukture aktive i pasive. U nastavku rada ću prikazati bilans stanja preduzeća. Bilans uspjeha mjeri uspješnost organizacije sa četiri ključna stanovišta:

  1. finansijskog,
  2. kupaca,
  3. internog poslovnog procesa i
  4. učenja i rasta“ .

U okviru bilansa stanja mora postojati međusobna uravnoteženost između bilansne aktive i bilansne pasive, te uravnoteženost između vanbilansne aktive i vanbilansne pasive.
Izvještaj o finansijskom poslovanju

 
Bilans uspjeha

Dok bilans stanja pokazuje finansijsko zdravlje ili bolest preduzeća il ikompanije bilans uspjeha pokazuje koliko uspješno je kompanija poslovala u posljednjem mjesecu, kvartalu ili godini. Bilans uspjeha obezbjeđuje trenutni odgovor o skorašnjim aktivnostima kompanije. Dok je bilans stanja statičan, bilans uspjeha obezbjeđuje važna i pravovremena upozorenja za upravu kompanije. Bilans uspjeha obuhvata prihode, rashode i finansijski rezultat koji će se ostvariti u datom planskom periodu. Pod finansijskim rezultatom kao primarnim njegovim oblikom podrazumijeva se dohodak ( dobit).

 
Pokazatelji na bazi bilansa stanja i uspjeha

Kao što su već navedeni pokazatelji na osnovu kojih se može izračunati kako je preduzeće poslovalo, sada ćemo ih detaljno obraditi.

 
Profitabilnost
Profitabilnost investicije zavisi od kretanja na dva različita, ali ipak povezana tržišta, tj. tržišta prodaje i tržišta nabave. Oba tržišta su promjenjiva i u tome leži suština pitanja- kada investirati.  Profitabilnost= poslovna dobit /neto prihodi od prodaje = 2090/68200*100= 3.06

 

Likvidnost
Pokazatelj likvidnosti odrežuju sposobnost preuzeća da kratkoročnim sredstvima ( tekućom aktivom) izmiruje kratkoročne obaveze, uz održavanje potrebnog obima strukture obrtnih sredstava za tekuće poslovanje. Likvidnost je sposobnost blagovremenog izvršavanja dospjelih obaveza u odgovarajućim sredstvima plaćanja. Ona označava protočnost, odnosno sposobnost cirkulacije imovine (prije svega obrtnih sredstava). Ukoliko imovina sporo teče, preduzeće je nelikvidno. U likvidna sredstva spadaju gotov novac i gotovinski ekvivalenti. „Gotovinski ekvivalenti su kratkoročna, visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.“
U najvažnijje pokazatelje spadaju:  Racio tekuće likvidnosti = kratk.imovina /kratk.obaveze = 2.3
RACIO ≥ 2 → POŽELJAN RACIO

Načelo solventnosti podrazumijeva sposobnost plaćanja svih obaveza u roku njihovog dospijeća. Keoficijent solventnosti se utvrđuje stavljanjem u odnos raspoloživog novca i dospjelih obaveza. Preduzeće je solventno ako je koeficijent jednak ili veći od jedan. Usljed neplaćanja prispjelih obaveza, insolventnost se prenosi lančano na druga preduzeća i može zahvatiti cijelu privredu.

Solventnost = ukupna aktiva / ukupne obaveze = 2719080 / 105000 = 26.58

 
Finansijska sigurnost

Ovo načelo se zalaže za finansiranje onih poslova čiji je najmanji stepen rizika da će se uloženi novac sigurno vratiti. Rizik se može smanjiti minimiziranjem troškova finansiranja (kamate) i amortizacije, a jačanjem vlastitih izvora finansiranja. Finansijska sigurnos t= akcionarski kapital / ukupna pasiva = 1505000 / 2791080 = 0.54

 

Finansijska zaduženost

Određivanje adekvatne strukture izvora finansiranja sa stanovišta vlasništva je stalna obaveza finansijskog menadžmenta. Visina vlastitog kapitala utiče na sigurnost povjerilaca, samostalnost dužnika i rizik poslovanja. Vlastiti kapital pruža povjeriocima sigurnost u naplati potraživanja. Ako je iznos gubitka veći od vlastitog kapitala, povjerioci ne mogu naplatiti svoja potraživanja. Društvo je došlo u situaciju da izgubi cjelokupnu imovinu i dio tuđih sredstava u visini koja je jednaka razlici između gubitka i vlastitog kapitala.

Finansijska zaduženost = dugoročni izvori / ukupni izvori = 105000 / 2791080 = 0.03

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese