Odlomak

1. UVOD
Za uspješno poslovanje preduzeća i uspešno obavljanje revizije neophodno jepoznavati osnovne postavke analize finansijskih izvještaja. Suština definisanja pojma analize finansijskih izvještaja nalazi se u shvatanju da analiza treba da podvrgne posmatranju, ispitivanju, ocjeni i formulisanju dijagnoze onih procesa koji su se desili u kompaniji i koji se kao takvi nalaze sažeti i opredmećeni u okviru finansijskih izvještaja.

Finansijska analiza predstavlja iscrpno “istraživanje, kvantificiranje, deskripciju i ocenu finansijskog statusa i uspješnosti poslovanja preduzeća.”Iz prethodne definicije proizlazi da su predmet analize finansijski izvještaji, konkretno, godišnji izvještaj kompanije, koji sadrži bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu, napomene i izvještaj revizora. Uz pomenute, obavezne elemente godišnjeg izvještaja, predmet analize su i svi drugi segmenti godišnjeg izvještaja, koji nisu obavezni, kao što su pismo menadžmenta upućeno akcionarima kompanije (Letter to shareholder) i dodatne diskusije i analize menadžmenta (Management Discussion and Analysis).

Pošto dobro organizovano računovodstvo obezbjeđuje sistematsku i hronološku evidenciju poslovnih transakcija i drugih događaja, to ono obezbjeđuje i zaokruženu sliku efekata poslovnih transakcija u obliku godišnjeg izvještaja. Ciljevi analize finansijskih izvještaja mogu se podjeliti na opšte i posebne ciljeve. Opšti ciljevi odnose se na sagledavanje zarađivačke sposobnosti (rentabilnosti, profitabilnosti, uspješnosti) kompanije i finansijskog položaja (statusa) kompanije, njezinih novčanih tokova i promjena na kapitalu u cilju pružanja informacija korisnicima (naručiocima) analize.

Predmet seminarskog rada su finansijski izvještaji kao predmet analize.Rad je struktuisan na način kako je navedeno u sadržaju ovog rada.
2. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI KAO PREDMET ANALIZE
Finansijski izvještaji su skup informacija o finansijskom položaju, uspješnosti, promjenama na kapitalu i novčanim tokovima jedne kompanije i predstavljaju funkcionalnu i vremenski zaokruženu cjelinu poslovnih procesa koji su se dogodili u jednoj kompaniji i kao takvi, čine podlogu svake racionalne analize. Naredna izlaganja obuhvataju aktivnosti koje kreiraju vrijednosti i koje svoju materijalizaciju imaju u bilansu stanja, bilansu uspjeha, izvještaju o tokovima gotovine i izvještaju o promjenama na kapitalu, kao i napomenama koje čine integrativni dio godišnjeg izvještaja.

Aktivnosti koje kreiraju vrijednost

Korporacija postaje poslovno sposobna kroz emisiju akcija i obveznica na finansijkomtržištu. Emisijom i prodajom akcija korporacija pribavlja kapital od vlasnika, dok emisijom i prodajom korporativnih obveznica stiče kapital od povjerilaca (kupaca obveznica, bondholder-a), a kroz kreditne aktivnosti stiče kapital od velikih kreditora, kao što su banke. Kreiranje vrijednosti za ove interesne grupe odvija se kroz tri aktivnosti:finansijske,investicione iposlovne.

Finansijske aktivnosti određuju odnos kompanije sa sadašnjim i potencijalnimvlasnicima i kreditorima. U ove aktivnosti ubrajamo pribavljanje kapitala iz sopstvenih i pozajmljenih izvora. Ove aktivnosti su sračunate na ulaganje novca koji je prethodno pribavljen u finansijskoj aktivnosti. Zbog toga se aktivnosti ulaganja novca nazivaju investicione aktivnosti.Djelatnost jedne kompanije materijalizuje se kroz obavljanje poslovnih aktivnosti.Poslovne aktivnosti su povezane sa ostvarivanjem ključnih prihoda i ključnih rashoda. Prethodno navedeno možemo prikazati slijedećom slikom:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese