Odlomak

UVODNA RAZMATRANJA
1. POJAM FINANSIJA: Naučna disciplina bavi se teorijom i metodologijom poslovanja u preduzeću:, Pojava sarazvojem robno-novčanih odnosa i monetarni i fiskalnih odnosa. Ukupni novčani odnosi, akta i radnje sa kojima počinju ili prestaju imovinsko pravni odnosi izraženi u novcu. Novčana strana svakog privrednog posla i svih nacionalnih tokova.

2. PREDMET FINANS POSLOVANJA:- su poslovi pribavljanja novč sredst za zanivanje, održavanje i proširenje poslov aktivnosti. Obezbeđuju se za kapitalna ulaganja ( mašine,oprema,objekti) i tekuće poslove (obrt,sirovine,radna snaga). Ispituju ostvaren rezultat i efikasnost korišćenja kapital. Dva kriterijuma optimalnog odnosa: kratkoroč i dugoroč, i sopstveni i pozajmljeni izvori finans.

3. CILJ FINANS POSLOVANJA:- Normalno i neometano finansiranje i poslov.Uspešnost zavisi od: što manje angaž finans sredstava, minimiziranje troškova pribavljanja tuđih sredstava, max prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava. Što veći: prihodi, sigurnost i likvidnost.

4. NASTANAK NAUKE O FINANSIJAMA: pojavom novca i robne proizvodnje. Početak u srednjem veku, razvoj u liberalnom kapitalizmu, velika seka 30-tih je uvodi u funkcionisanje drževe, a nagli razvoj kao praktična nauka doživljava sa primenom savremenih dostignuća i tehnologija.

5. FINANSIJE I DRUGE NAUČNE DISCIPLINE: politička i finansijska ekonomija, finans statistika, računovodstvo, analiza poslovnja preduzeća i dr. Veza su bavljenje odnosima i delovanjima u instituci.

 

 

 

 

 
MONETARNE FINANSIJE
6. i 10. POJAM, VRSTE I FUNKCIJA NOVCA:„sve se vrti oko novca“. Iskazuje: plate,cene robe…..
Novac je roba, ima ponudu i tražnju i cenu(kamata). Dva oblika: transakcioni motiv (likvid, plaćanje) i motiv ulaganja (investiranja). Ponuda: prihod štednjom ili kreditiranjem; profit ulaganje,akcije,dokapit
Pet grupa: mera vrednosti, sredstvo prometa, platežno sredstvo, blago i svetski novac. MMF, WB i dr.

7. NOVAC KAO MERA VREDNOSTI: pokazuje vrednost robe ponaosob, u celini, i u odnosu na druge robe. Vrednost se meri preko nacionalnih valuta. Ponuda i tražnja robe. Količina novca mora biti u skladu sa potrebama tržišta, ne sme biti uzrok poremećaja likvidnosti privrede i cena.

8. KONVERTIBILNOST: stabilne valute zasnovane na stabilnoj privredi prihvaćene u svetu kao vrednost. Uslov: dobro upravljanje novcem i proizvodnja, stabilne cene +3% rast na god, bez budžet deficita 3%, bez deficita u razmeni sa inostran, puna zaposlenost, zdrave invest i politička stabilnost. Lakše i efikasnije se trguje, poslovi sa inostranstvom i dr. MMF se pita o stabilnosti.

9. NOVČANA SREDSTVA NACIONALNE PRIVREDE: ukupna količina novca koja u određenom momentu postoji. 3 kategorije: novčana masa: gotov i depozitni novac, kupovna snaga. Emituje je bankarski sistem CB i PKB. Potraživanje nebankarskog prema bankarskom sektoru. Kvazi novac nije u prometu, a mogao bi da bude. Štedni depozit bez roka, funkcija štednje, ne prometa. Ostala likvidna i nelikvidna sredstva ograničeni i oročeni depoziti, obveznice do godinu dana, rez fond, obavezne rezerve…… nelikvid: trošenje nije dozvoljeno: oročeni depoziti>god., dep međunarodnih finans org.

11. MONETARISTIČKA TEORIJA: “politika konstantne stope monetarnog rasta“, tržišni mehanizam ponuda i tražnja, bez budžetskog deficita, čvrsta monetarna politika i politika uravnoteženih budžeta

12.KENZIJANSKA MONETARNA TEORIJA „ neperfektno funkcionisanje tržišne ekonomije“ Intervencija države, expanzivno orjentisna. „bolje inflacija od nezaposlenih i recesije“ preporučuje deficitno budžetsko finansiranje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese