Odlomak

Uvod

U ovom seminarskom radu upoznat ćemo se sa godišnjim finansijskim izvještajem, obveznicima sastavljanj i dostavljanja, obrascima, rokovima za sastavljanje i propisima na temelju kojih se sastavlja godišnji izvještaj.
Pravna lica su obavezna pripremati godišnje izvještaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera preduzetih na zaštiti životne sredine.
Godišnji izvještaj o poslovanju obavezno sadrži:
Sve značajne događaje nastale u periodu od završetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvještaja,
Procjenu očekivanog budućeg razvoja pravnog lica,
Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem,
Informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela,
Informacije o poslovnim segmentima pravnog lica,
Korištene finansijske instrumente ako je to značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica,
Ciljeve i politike pravnog lica u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima; zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita,
Izloženost pravnog lica cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica.

Godišnji izvještaj o poslovanju velikih pravnih lica i pravnih lica čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizovano tržište vrijednosnih papira mora sadržavati i prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja.
Mala pravna lica nisu duža da pripremaju godišnji izvještaj o poslovanju, ali su informacije o otkupu vlastitih dionica dužne navesti u zabilješkama uz finansijske izvještaje.
Pravno lice je uz izvještaje dužno dostaviti i odluku o utvrđivanju godišnjih izvještaja od strane nadležnog organa te odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka.

Prije sastavljanja godišnjeg obračuna trebaju se provesti pripremne radnje tj. Redovni godišnji popis imovine i obaveza na kraju godine
Pripremne radnje za sastavljanje godišnjeg obračuna

Jedna od najvažnijih aktivnosti u sklopu kontrolno analitičkih postupaka krajem obračunskog razdoblja je popis imovine i obaveza. Postupak popisa imovine i obaveza u ranijim razdobljima bio je samo dobra računovodstvena praksa Međutim, stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. Novine FBIH“,br.83/09) redovni popis imovine i obaveza je definisan kao obavezna aktivnost svih pravnih osoba u Federaciji BiH.
U novom Zakonu o računovodstvu i reviziji (člankom 69. Zakona) predviđene su sankcije za nepoštivanje zakonske obaveze popisa imovine i obaveza najmanje jednom godišnje, a koje se kreću u rasponu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM za pravnu osobu, te od 500,00 KM do 3.000,00 KM za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Jedan od nužnih i pouzdanih načina provjere u knjigovodstvu iskazanih stanja imovine i obaveza je njihov fizički popis(inventura). Iz općeg zadatka knjigovodstva da evidentira sve nastale promjene u imovini(sredstvima), obavezama i kapitalu, proizilazi da bi u knjigovodstvu iskazana stanja trebala održavati stvarna stanja imovine, obaveza i kapitala.
Potreba za usporedbom iskazanih stanja u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem, utvrđenim fizičkim popisom, odnosno inventurom, proizilazi iz toga što su u knjigovodtsvu iskazana stanja i promjene jednaka stvarnim stanjima i promjenama uz uvjete:
1. da su dokumentima, odnosno knjigovodstvenim temeljnicama, obuhvaćeni doista svi nastali poslovni odgađaji,
2. da ti dokumenti sasvim tačno održavaju nastale ekonomske promjene, i
3. da su podaci iz dokumenata uredno i bez grešaka evidentirani u knjigovodstvu pravnog subjekta.
Iz navedenih razloga godišnji popisi cjelokupne imovine i obaveza postali su općeobavezni instrument usklađivanja iskaznih stanja imovine (sredstava) i obaveza u knjigovodstvu sa stavrnim stanjem utvrđenim fizičkim popisom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari