Odlomak

Rezime

Kvalitet zvučne zaštite je jedna od komponenti ukupnog kvaliteta svakog građevinskog objekta. Ovaj kvalitet je posledica postojanja zahteva koje nameće čovekovog čula sluha, i čija zaštita zahteva adekvatnu materijalizaciju zgrada. U ovom članku su prikazani osnovni elementi zvučne zaštite: izolaciona svojstva građevinskih pregrada, prozora i vrata, ali i akustički relevantni detalji u načinu rešavanja konstrukcije, vođenja instalacija, itd. Prikazana je složenost puteva prolaska zvuka između prostorija koja čini da se zvučna zaštita u nekim zgradama ne može svesti na rutinske proračune. Zvučna zaštita ima svoju ulogu u procesu projektovanja, a obavezna je kontrola pri tehničkom prijemu, koja obuhvata proveru kvaliteta zvučne zaštite merenjem.

Ključne reči: građevinska akustika, zvučna izolacija, strukturna buka, zvučna zaštita

 

 

 

UVOD
Osnovna tema kojom se bavi građevinska akustika je akustički kvalitet građevinskih objekata, što je jedna od komponenti njihovog ukupnog kvaliteta. Koliki će biti značaj ove komponente kvaliteta određuju namena zgrade, odnosno njen unutrašnji sadržaj i okruženje u kome se ona nalazi. U najraširenijem pojavnom obliku zgrada, u stambenim i poslovnim objektima, akustički kvalitet je regulisan kriterijumima koji su definisani standardima. U složenim tehnološkim objektima, kao što su to na primer radio i TV centri, razne vrste sala i slično, akustički kvalitet je jedna od centralnih tema u procesu projektovanja i izvođenja radova. On se definiše posebnim stručnim preporukama, standardima relevantnih strukovnih organizacija ili na osnovu posebno definisanih zahteva korisnika.

Generano se može reći da boravak ljudi u objektu, odnosno zahtevani kvalitet njihovog komfora, određuje značaj akustičke komponente kvaliteta zgrade. Ljudske aktivnosti, bilo da je to stanovanje, rad ili praćenje nekih događaja, diktiraju uslove koje treba zadovoljiti da bi se moglo govoriti o akustičkom kvalitetu. U delovima objekata gde nema dužeg boravka ljudi, ili uopšte nije predviđen pristup ljudima, akustički kvalitet kao tema pri projektovanju i građenju zgrada se ne razmatra. Zbog toga je u građevinskoj akustici uveden pojam boravišne rostorije da bi se označili prostori gde je predviđeno duže zadržavanje ljudi.
U stambenim prostorima to su sobe stana, a u poslovnim objektima boravišne prostorije su kancelarije. Za takve prostorije su utvrđeni akustički kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni.
Sve druge prostorije u objektima (razne pomoćne prostorije, sanitarni čvorovi, komunikacije i slično) nisu obuhvaćene akustičkim kriterijumima. Specifičnost građevinske akustike je u tome što čovekovo prisustvo u objektu, odnosno njegovo čulo sluha, u inženjerski rad pri projektovanju i izgradnji građevinskih objekata uvodi neke netehničke pojmove koji postaju osnovni kriterijum u radu. Tako se pri definisanju građevinskog objekta kriterijumi zasnivaju na pojavama kao što su: skretanje pažnje zvukom, potrebna tišina neophodna za san, ometanje zvukovima pri radu koji zahteva koncentraciju, ometanje govorne komunikacije i degradacija razumljivosti govora ometajućim zvukovima, i slično.

U tom smislu značajno je napomenuti da je čovek u svim prilikama okružen nekim zvukovima, samo što u mnogim okolnostima nije svestan toga. Oni su uglavnom relativno niskog nivoa energije, a postoji i pojava da se na određene vrste zvukova uvo može naviknuti tako da ih praktično ne registruje. Svi takvi zvukovi koji stalno okružuju čoveka nazivaju se ambijentalna buka. Međutim, ambijentalna buka je ono što određuje šta će se u datim okolnostima čuti, a šta ne. Zvuci koji svojom energijom utonu ispod nivoa ambijentalne buke za čoveka su nečujni. Smanjenjem ambijentalne buke isti zvukovi će postati čujni. U ekstremno tihim ambijentima ljudski govor se može čuti i na velikim rastojanjuma, preko sto metara. Sa druge strane, na gradskim ulicama zbog saobraćajne buke razgovor i na malom rastojanju može biti otežan.

Akustički kvalitet nekog građevinskog objekta podrazumeva zadovoljenost svih specifičnih zahteva čula sluha ljudi koji borave u njemu. Osnovna tema pri tome je ambijentalna buka u delovima objekta gde boravi čovek, koja potiče od svih zvučnih izvora u okruženju. Budući da je akustički kvalitet relativno širok pojam, u oblasti građevinske akustike uveden je uži pojam koji se naziva akustički komfor. On podrazumeva zadovoljenost skupa elemenata akustičkog kvaliteta koji neposredno utiču na kvalitet i ugodnost boravka čoveka u radnim ili stambenim prostorijama. Akustički kvalitet kao tema građevinske fizike novija je od ostalih, klasičnih tema građevinarstva. U našoj zemlji je 1967. objavljen dokument pod naslovom ″Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju stanova″ (Službeni list SFRJ broj 45 iz 1967. godine), što obeležava početak formalne obaveze projektanata i graditelja. Danas je ta obaveza ustanovljena serijom standarda JUS pod zajedničkim naslovom ″Akustika u građevinarstvu″. U novije vreme neki do njih formirani su prevođenjem odgovarajućih ISO
standarda i nose oznaku JUS ISO.

Praksa je pokazala da se u građevinarstvu od svih fizičkih fenomena koji se mogu prepoznati u okviru jednog građevinskog objekta najmanje znanja ima o zvuku, odnosno zvučnim pojavama značajnim za akustički kvalitet. Kao rezultat toga, priroda zvuka i principi zvučne zaštite bremeniti su raznim pogrešnim interpretacijama, predrasudama, zabludama. Zbog toga se prikaz osnovnih principa građevinske fizike mora zasnivati na objašnjenu osnovnih pojmova o zvuku i prikazu šireg konteksta u kome se rešavaju problemi zvučne zaštite.

 

 

 

OSNOVNI POJMOVI FIZIKE ZVUČNOG POLJA
Definicija zvuka glasi: zvuk je svaka vremenski promenljiva deformacija u elastičnoj sredini. Ovo je značajno jer implicitno podrazumeva za građevinsku fiziku važnu činjenicu da je zvuk
mehanička talasna pojava. Pojam zvučne energije samo je drugi naziv za mehaničku energiju oscilovanja čestica materijala koje su nekim spoljašnjim dejstvom izvedene iz svog ravnotežnog položaja koji zauzimaju u mikrosredini strukture materijala. Sticajem okolnosti čovek raspolaže čulom koje je osetljivo upravo na takvu fizičku pobudu iz vazduha. Budući
da je pojava zvuka golim okom nevidljiva, njegova mehanička priroda uglavnom nije šire poznata. Međutim, razumevanje te činjenice veoma je značajno za pravilno sagledavanje akustičkih pojava, posebno u oblasti zvučne izolacije.

 

 

Pojavni oblici zvuka
Zvuk može postojati u svim sredinama. Najznačajnija je njegova pojava u vazduhu, jer je to čovekova životna sredina i čulo sluha radi u vazduhu, ali je takođe značajna njegova pojava u
građevinskim materijalima. Zbog toga se u građevinskoj fizici uvodi podela na vazdušni i strukturni zvuk. Njihov smisao je ilustrovan na slici 1. Strukturni zvuk nastaje direktno pobudom čvrstog materijala, što u građevinarstvu znači strukture objekta, a vazdušni zvuk nastaje u vazduhu. Isti zvučni izvor može istovremeno stvarati obe komponente zvuka. Primer za to su razne mašine koje zvukom istovremeno pobuđuju i podlogu ispod sebe i okolni vazduh.Zvučno polje je pojam koji označava prostor u kome postoji zvuk. Struktura zvučnog polja može biti jednostavna, na primer kada se kroz neki prostor kreće samo jedan talas, ali i veoma složena, kao na primer u prostorijama ili u zidovima. Stanje zvučnog polja u takvim složenim okolnostima u bilo kojoj tački prostora rezultanta je mnoštva talasnih komponenti koje prolaze kroz tačku u kojoj se posmatra polje, nailazeći pri tome iz raznih pravaca. U vazdušnoj sredini, ali i u ostalim fluidima, osnovna mera stanja u zvučnom polju je zvučni pritisak. On predstavlja brzo kolebanje vrednosti pritiska oko srednje vrednosti koja je jednaka stalno prisutnom atmosferskom pritisku. Pritisak se izražava u Paskalima (Pa).

Zvukovi kojima je čovek okružen podrazumevaju relativno mali zvučni pritisak u odnosu na veličinu atmosferskog pritiska, i uglavnom su reda delova Paskala (atmosferski pritisak je
105Pa). Najtiši zvuk koji uvo može čuti je čak reda veličine 10-5Pa. U čvrstim telima pojava zvuka je složenija, pa je i njegovo kvantifikovanje složenije nego u vazduhu. Može se definisati parametrima kretanja čestica materije pri pojavi zvuka (brzina oscilovanja, ubrzanje). Zbog činjenice da ljudsko uvo, kao i sva druga čula, ima logaritamsku karakteristiku odziva na pobudu (Veber-Fehnerov zakon), u akustici je za izražavanje stanja zvučnog polja u fluidima uvedena veličina koja u svojoj definiciji ima logaritam. Ova veličina se naziva nivo zvuka često nazivan nivo zvučnog pritiska, u anglosaksonskoj literaturi SPL – sound pressure level). Nivo zvuka se izražava u decibelima (dB). Referentna vrednost nivoa zvuka u vazduhu, koja odgovara nivou zvuka 0 dB, usvojena je svojevremeno konvencijom. Sa tako definisanom skalom tihi zvukovi u životnoj sredini su reda veličine 20-30 dB, normalan govor je nivoa 60-70 dB, a veoma glasni zvukovi (npr. glasna muzika) ima nivoe 90-110 dB, pa i više.

Za potrebe merenja i ocenjivanja nivoa zvukova u čovekovom okruženju uvedena je korekcija koja ima za cilj da simulira nelinearnosti mehanizma percepcije čovekovog uva. Iako je rad čula sluha u svakom pogledu veoma složen i nestacionaran, za praktične potrebe ta simulacija je utvrđena jednostavnom frekvencijskom korekcijom koja je po svojoj prirodi bliska frekvencijskoj karakteristici slušanja. Ostvaruje se jednim filtrom koji se uključuje ispred mernog instrumenta kojim se meri nivo zvuka. Taj filtar je konvencijom dobio oznaku ″A″ filtar, pa se tako dobijeni podaci o nivou zvuka izražavaju u jedinicama koje se nazivaju dBA (čita se ″decibeli a″). Zvuk je talasna pojava. To znači da njegovo generisanje, prostiranje i interakcija sa preprekama podležu poznatim talasnim zakonima. Međutim, u mnogim okolnostima, posebno u oblasti građevinske akustike, moguće je zanemariti njegovu talasnu prirodu i posmatrati ga samo preko energetskog stanja medija. To u mnogome pojednostavljuje analizu i predikciju, ali zahteva stalnu pozornost jer uvek ostaju okolnosti kada se zvuk mora posmatrati i kao talas (slično je, na primer, u optici gde se uobičajeno primenjuje geometrijski model za opisivanje većine pojava iz prakse, ali se ipak za neke fenomene, poput difrakcije, svetlost mora posmatrati kao talas).

Prostiranje zvuka kroz homogenu sredinu podleže određenim fizičkim zakonima. Njihovo poznavanje omogućava predikciju stanja polja na poznatom rastojanju od zvučnog izvora, pa čak i u prostorima složenijih konfiguracija kao što su sobe. Međutim, procesi koji se dešavaju pri prelasku zvučne energije iz jedne sredine u drugu, na primer iz vazduha u čvrste građevinske materijale i nazad ili iz jedne vrste građevinskog materijala u drugi, relativno su složeni i ne mogu se uvek jednostavno analitički modelovati. Pojave na diskontinuitetima kada zvuk prelazi između dve sredine različitih fizičkih svojstava predstavljaju najloženije teme građevinske fizike. Istovremeno, takve pojave predstavljaju osnov zvučne zaštite u zgradama. Veličina diskontinuiteta sredine kroz koju se prostire zvuk relevantna je za definisanje dela energije koja će preći iz jednog materijala u drugi. Osnovni parametar čija promena u akustici označava diskontinuitet sredine je gustina ρ (kg/m3). Prelazak zvučne energije iz jedne sredine u drugu manje je efikasan što je razlika u njihovim gustinama veća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese