Odlomak

UVOD
Europska unija je regionalna organizacija europskih država kroz koju članice ostvaruju
zajedničke ciljeve kao što su uravnotežen gospodarski i društveni razvoj, visoka razina
zaposlenosti, te zaštita prava i interesa graĎana. Današnja Europska unija rezultat je
polustoljetne evolucije koja je počela u okvirima Europskih zajednica pedesetih godina 20.
stoljeća. Proces europske integracije započeo je kao sektorsko udruživanje država članica u
sklopu Europske zajednice za ugljen i čelik (osnovane 1952. Pariškim ugovorom), a nekoliko
godina poslije proširio se i na druga područja: nuklearnu energiju u okviru Europske zajednice
za atomsku energiju (Euratom) i na druga, široko definirana područja gospodarske suradnje u
sklopu Europske ekonomske zajednice (EEZ). EEZ i Euratom osnovane su Rimskim
ugovorima 1958. godine. Iako je isprva integracija bila gospodarska u temelju joj je na
oduvijek bila politička ideja približavanja europskih država. Gospodarska integracija doista je
dovela do širenja suradnje i na druga područja. Današnja je Europska unija, osim za uspostavu
i regulaciju unutarnjeg tržišta nadograĎenog monetarnom unijom sa zajedničkom valutom
eurom, nadležna i za brojne druge politike, uključujući i kulturu, obrazovanje ili zaštitu
zdravlja. Uz to, države članice u institucionalnom okviru Europske unije danas suraĎuju i u
područjima koja se smatraju važnim dijelom nacionalnog suvereniteta, kao što su vanjska
politika, unutarnji poslovi i pitanja pravosuĎa. Europske su zajednice prerasle u Europsku
uniju 1993. godine kada je stupio na snagu Ugovor iz Maastrichta. Od tada Europska unija
provodi politike na raznim područjima kako bi se osigurao razvitak svih država članica te da
ona postane vodeća gospodarska regija u svijetu. Europska unija provodi više politika kao što
su carinska politika, poljoprivredna politika, vanjska i sigurnosna politka, te još mnogo drugih
poltika kojima se želi razviti prostor unije, povećati zapolenost i standard stanovništva. Da bi
se to postiglo jedno od najvažnijih politika su industrijska i poduzetnička politika kojima je
cilj razvoj na posručju industrijskih grana te povećanja broja malih i srednjih poduzeća radi
otvaranja novih radnih mjesta i povećanja konkurentnosti.
Ovim se radom želi prikazati na koji način Europska unija želi razviti poduzetništvo i
industriju, te kojim se instrumentima koristi da bi se došlo do konačnih ciljeva. Iako su
poduzetnička i industrijska politika mnogo rašireniji pojmovi te zaslužuju da se svaka zasebno
obradi, ovaj rad nstoji ukratko objasniti obje politike. Za rad se koritila metoda prikupljanja
podataka, analize i sinteze kako bi se istaknule najvažnije činjenice ovih politika
Rad se sastoji od dva dijela, gdje se u prvom objašnjava industrijska politika a u
drugom poduzetnička politika Europske unije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari