Odlomak

1. UVOD

Tema ovog seminarskog rada je značaj inovacionih projekata kao strateške podrške razvoju jedne kompanije. U promenljivom okruženju veoma je bitno da kompanije inoviraju svoje poslovanje, ali i doprinesu inovaciji različitih produkata (u zavisnosti od svoje delatnosti).

Cilj seminarskog rada je da se istakne koliko je bitno da se upravlja rizikom kod inovacionih projekata. Kroz rad ćemo se upoznati sa samim terminom inovacionih projekata i rizikom koje oni nose sa sobom.

Tema rada je savremena i u skladu sa najnovijim naučnim i praktičnim dostignućima kako su inovacije i inovacioni projekti neminovnost pri rastu i razvoju poslovanja, bilo malog ili velikog preduzeća. Poslednjih godina se velika pažnja na državnim nivoima posvećuje inovacionim projektima kako je pokazano da oni direktno utiču na povećanje bruto domaćeg proizvoda jedne zemlje.

2. INOVACIONI PROJEKTI

Granice između inovacionih studija i upravljanja projekatima postoje.
Ipak, vidi se da je razvoj istraživanja tekao odvojeno jedan od drugog, a veza između ova dva domena je često implicitna. Uz nekoliko izuzetaka, međutim, tradicionalna literatura o inovacijama u velikoj meri ignoriše upravljanje projektima i plodove upravljanja inovacijama u projektu na nivou firmi.

Pored toga, literatura za upravljanje projektom, znatno se proširila u poslednjih nekoliko decenija, a većinom ignoriše inovacije.Ipak, nedavno je veza između inovacija i projekata počela da se istražuje od strane naučnika i praktičara, uzimajući kao osnovu određeni stepen konvergencije između te dve oblasti istraživanja. Na primer, uzeta je relevantna interakcija između projekata i njihovih upravljanja, a inovacija je naglašena na osmoj IRNOP konferenciji istraživanja u Brajtonu, u septembru 2007.

IRNOP označava Međunarodnu istraživačku mrežu za organizovanje pomoću projekata – globalna zajednica istraživača u oblasti upravljanja projektima.Tema konferencije bila je “Projekti u inovacijama, inovacije u projektima”.

Postoji nekoliko važnih veza između projekata i inovacija. Danas se koristi reč projekat u više različitih situacija – da se označigrupa ili organizacija, da se odredi posebno složena transakcija, da se odnosi na vizionarski plan ili ideju. Inovacije se često koristi da bi označili nešto novo, ili novi proizvod, uslugu ili drugi izlaz, i / ili novi proces i metod.

U oblasti inovacija, upravljanje projektom je često posmatrano kao jednostavan poduhvat primene sa malim problemima.Međutim, istraživanje je uvek iznova ukazivalo na teškoće koje kreću od pronalaska do inovacija, prelaska sa ideje do kreiranja vrednosti proizvoda – proces gde će upravljanje projektom potencijalno imati veoma važnu ulogu.

Danas, naučnici tvrde da uspešna inovacija zahteva efikasan proces, kontrolu i usklađivanje sa upravljanjem projekata. Naučnici su dizajnirali integrisaniindikator koji predstavlja vrednost indeksa u cilju podrške tako što kontroliše inovacioni proces.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari