Odlomak

Investiciono bankarstvo u funkciji razvoja tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini

UVOD

Tema ovog seinarskog rada je investiciono bankarasto u funkciji razvoja tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini. Ovaj rad je sastavljen od tri cjeline i to : od tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine, drugi dio se odnosi na mjesto i ulogu banke na tržištu vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini, a završava sa perspektivom razvoja investicionog bankarstva u Bosni i Hercegovini.Ukratko ću napravit kratak rezime svakog dijela pojedinačno.

Prvi dio se odnosi na definisanje tržišta kapitala uopšte. Kapitala  je  novac koji se koristi u investicijske svrhe, pa shodno tome tržište kapitala predstavlja tržište gdje se trguje novcem koji se koristi u investicijske svrhe. Tržište kapitala određeno je kao tržište dugoročnih vrijednosnh papira. Ono je najznačjnije sa stajališta pribavljanja novčanih sredstava potrenih za poslovanje i ekspanziju preduzeća jer predstavljaju najveći dio dugoročnih potreba preduzeća.

Drugi dio tumači da banke u svojoj organizacionoj strukuri imaju odjeljenja za investicijsko bankarstvo, odnosno brokerske poslove, tako da su direktno uključene na tržište kapitala. Banke su na tržište kapitala uključene i preko društava za upravljenje investicionim fondovima, koji su osnovani od strane pojedinih banaka. Relativno slabo prisustvo bosanskohercegovačkih banaka na tržištu kapitala, rezultat je nedovoljno razvijene bosanskohercegovačke privrede i velikih sistema, kao generatora nove vrijednosti, odnosno kapitala, a samim tim i neposto¬janja visokokvalitetnih vrijednonica.

Treća cjelina se odnosi na investiciono bankarstvo u BiH. Vidimo daje prisutnost obveznica bitna odrednica za razvoj tržišta kapitala, i u tom smislu omogućava veću uključenost investicijskih banaka ili brokerskih kuća na tom tržištu. Dakako, i u Fede¬raciji BiH je donesen Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari