Odlomak

Osnov izvršenja
Izvršna isprava: konačni, autoritativni akt suda ili drugog državnog organa (upravnog, prekršajnog) Sudska odluka – presuda, rešenje, dr, Odluka doneta u postupku pred sudom, arbitražom i Sudom časti PKS, Sudsko poravnanje, Upravna odluka – rešenje, zaključak, Upravno poravnanje
Verodostojna isprava (Menica i ček, Obveznica i druga hartija od vrednosti, Faktura (račun), Izvodi iz poslovnih knjiga za komunalne usluge, vodu, struju i sl, Javna isprava koja konstituiše izvršivu novčanu obavezu, Bankarska garancija, Akreditiv, Overena izjava izvršnog dužnika koja ovlašćuje poverioca na prenos novčanih sredstava )
Izvršnost isprave:

 • Sudska odluka mora biti pravnosnažna i mora proteći rok za dobrovoljno ispunjenje
 • Upravna odluka mora biti izvršna po pravilima upravnog postupka
 • Sudsko i upravno poravnanje: potraživanje iz poravnanja mora biti dospelo

 

 

 

PODOBNOST ZA IZVRŠENJE
• Jasno naznačenje:

 • Izvršnog poverioca
 • Izvršnog dužnika
 • Predmeta obaveze
 • Vrste obaveze
 • Obima obaveze
 • Vremena izvršenja obaveze

 

 

SREDSTVA I PREDMET IZVRŠENJA

 • Prodaja pokretnih stvari
 • Prodaja nepokretnosti
 • Prenos novčanog potraživanja
 • Prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti
 • Unovčenje drugih imovinskih prava
 • Prenos sredstava koja se vode na računu
 • Prodaja akcija ili udela
 • Predmet izvršenja – sve stvari i prava na kojima se po zakonu može sprovesti izvršenje

 

 

 

REŠENJE O IZVRŠENJU

 • Donosi sud po, i u granicama, predloga za izvršenje Sadrži: podatke o poveriocu i dužniku, priloženu izvršnu ispravu sa potvrdom izvršnosti, ili verodostojnu ispravu, obavezu dužnika, sredstva i predmet izvršenja
 • Dostavlja se: poveriocu i dužniku (po potrebi, i dužniku izvršnog dužnika i organizaciji za prinudnu naplatu sa računa dužnika)
 • Prigovor i žalbana rešenje , po pravilu, ne odlažu izvršenje rešenja. U praksi pravni lekovi ne zadržavaju sprovođenje izvršenja, ali, po pravilu, zadržavaju namirenje poverioca

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari