Odlomak

1.UVOD
Jedinjenja sa karbonilnom funkcijom ili karbonilna jedinjenja su takva ugljenikova jedinjenja, u čijim molekulima zastupljena je karbonilna grupa:

U grupu jedinjenja sa karbonilnom funkcijom spadaju aldehidi i ketoni. Aldehidi su jedinjenja, u čijim molekulima karbonilna grupa je vezana za jedan ugljovodonični radikal i jedan vodonikov atom; ketoni su jedinjenja, u čijim molekulima karbonilna grupa je vezana sa dva ugljovodonična radikala:

2.TEORIJSKI DEO
2.1.Jedinjenja sa karbonilnom funkcijom
(Aldehidi i ketoni)
Jedinjenja sa karbonilnom funkcijom ili karbonilna jedinjenja su takva ugljenikova jedinjenja, u čijim molekulima zastupljena je karbonilna grupa:
U grupu jedinjenja sa karbonilnom funkcijom spadaju aldehidi i ketoni. Aldehidi su jedinjenja, u čijim molekulima karbonilna grupa je vezana za jedan ugljovodonični radikal i jedan vodonikov atom; ketoni su jedinjenja, u čijim molekulima karbonilna grupa je vezana sa dva ugljovodonična radikala:

U vezi s tim grupa —C—H obično se naziva aldehidna grupa (aldo-grupa),

a grupa —C— naziva se keto-grupa.

Prisustvo iste funkcionalne grupe, karbonilne grupe, u molekulima aldehida i ketona uslovljava veliku sličnost njihovog hemijskog karaktera i njihovih osobina. Međutim, saglasno učenju Butljerova o uzajamnom uticaju, moraju da postoje i izvesne razlike u njihovim osobinama, jer se i sama karbonilna grupa nalazi pod različitim uticajem ostalih delova molekula aldehida i ketona. U molekulima aldehida ona se nalazi pod uticajem jednog ugljovodoničnog radi¬kala i jednog vodonikovog atoma, s kojima je vezana, dok se u molekulima ketona ona nalazi pod uticajem dva uglovodonična radikala s kojima je vezana. Kako je uticaj atoma vodonika drukčiji od uticaja ugljovodoničnog radikala, to moraju da postoje i izvesne razlike u osobinama i reakcijama aldehida i ketona.

Aldehidi i ketoni u hemijskom pogledu su vrlo reaktivna jedinjenji, a tu njihovu reaktivnost i sposobnost za razne hemijske promene uslovljata prisustvo funkcionalne karbonilne grupe u njihovim molekulima.
Aldehidi i ketoni su biološki vrlo značajna jedinjenja, jer su rasprostranjena u živoj prirodi, kako u biljnom, tako i u životinjskom svetu,posebno u vidu glicida i šećernih supstancija, koje su oksikarbonilna jedinjenja, odnosno polioksialdehidi i polioksiketoni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese