Odlomak

Kazneno izvršno pravo
19./1./2./3. – Prekršajne sankcije – kazne – zakon o prekršajima (ZOPR) navodi da su prekršajne sankcije:
• kazne • zaštitne mere
• kazneni poeni • vaspitne mere
• opomena
ZOPR određuje da se za prekršaj mogu propisati tri vrste kazni:
• zatvor • novčana kazna • rad u javnom interesu
Pri čemu se pravnim licima može izreći samo novčana kazna.
1.Kazna zatvora – Ona ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 godina, da se izriče na pune godine i mesece, a do šest meseci i na dane. Izuzetno, za najteže oblike teških krivičnih dela, može se propisati i kazna zatvora od 30 do 40 godina. Licima koja u vreme izvršenja krivičnog dela nisu navršila 21 godinu, ova kazna ne može se izreći.
Novi modalitet kazne zatvora- kućno zatvaranje.Osudjenom kome je izrečena kazna zatvora do jedne godine sud može istovremeno odrediti da se ova mera izvrši tako što će je osudjeni iždržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se –s obzirom na njegovu ličnost, raniji život, držanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio –može očekivati da će se na ovaj način ostvariti svrha kažnjavanja.
Osudjeni u ovom slučaju ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uredjuje izvršenje krivičnih sankcija . Ukoliko osudjeni ne postuje zabranu udaljavanja iz prostorija u kojima stanuje, i to –ukoliko je samovoljno napustio te prostorije jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova-sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora.
Ova kazna ne može se propisati u trajanju kraćem od jednog ni dužem od 60 dana.-Trudnoj ženi posle navršenog trećeg meseca trudnoće-majci dok dete ne navrši jednu godinu života.

Uslovni otpust- može se odobriti osudjenom koji je izdržao dve trećine kazne zatvora ako su u toku izdržavanja tako popravio da se osnovno može očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naručito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće učiniti novo krivično delo. Pri razmatranju da li će osudjeni biti uslovno otpušten, uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršenje radnih obaveza, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha kažnjavanja.

Ukoliko ispunjava gore navedene uslove-sud može otpustiti osudjeni koji
1.) izdržava kaznu zatvora od 30 do 40 godina,
2.) je osudjen za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih medjunarodnim pravom, dela nasilja u porodici, protiv polne slobode, dilovanje karkotika, dela protiv ustavnog uredjenja i bezbednosti Republike i primanja i davanja mita,
3.) je osudjen od organa uspostavljenih za suzbijanje organizovanog kriminaliteta, korupcije i dugih teških k.d,
4.) koji je više od tri puta osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije izvrešeno brisanje neke od osuda ili ne postoje uslovi za to.
2.Novčana kazna- Može se odmeriti i izreći na dva načina: 1)u dnevnim iznosima ili 2) u odredjenom iznosu. U presudi se odredjuje rok u kome se novčana kazna ima platiti( ne može biti kraći od 15 dana niti duži od tri meseca), u opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osudjeni kaznu isplati u ratama, ali ne može da bude duži od jedne godine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 27 stranica
  • Kazneno izvršno pravo dr Marko Milović
  • Školska godina: dr Marko Milović
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za pravo,javnu upravu i bezbednost FDUA  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese