Odlomak

Komanditno društvo se definiše kao društvo u kome deo članova društva odgovara za obaveze društva celokupnom svojom imovinom i upravlja poslovima društva (komplementari), a deo članova odgovara za obaveze društva samo u visini uloženih sredstava (komanditori). Ono je samo jedan modalitet ortačkog društva u kome komplementari imaju poziciju sličnu članovima u ortačkom društvu, a komanditori poziciju članova društva sa ograničenom odgovornošću. Komanditno društvo se sastoji minimum od dva člana, i to dva člana koja pripadaju različitim kategorijama. Maksimalan broj članova nije određen, ali obzirom na prirodu njegovog nastajanja i karakter upravljanja u njemu, radi se o društvu sa malim brojem članova. Nastaje ugovorom o osnivanju. Imovina društva formira se osnivačkim sredstvima članova osnivača društva, a kasnije se može povećavati ili smanjivati u zavisnosti od poslovanja društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari