Odlomak

Koncept vremenske vrednosti novca

UVOD:

Vrednost  novca, kupovna snaga novca u prometu ili njegova sposobnost da se u određenim količinama zamenjuje za druge valute. U ekonomskoj teoriji prisutno je shvatanje po kome je novac roba kao i svaka druga stvar koja se iznosi na tržiste, pa se i vrednost novčane robe određuje na isti način kao i vrednost druge robe. U ekonomici se trajno raspravlja o vrednosti novca sa gledišta triju osnovnih teorija; sa kvantitativne teorije novca  koja smatra da novac stiče novac u prometu, sa metelističke teorije novca koja novac poistivećuje sa plemenitim kovanicama, te sa nominalističke teorije novca za koju je novac samo oznaka kojoj država propisuje vrednost.
Vremenskavrednostnovca (engl. time value of money, nem.Zeitwert des Geldes) je konceptpremakojemnovac u sadašnjostiviševredi, više se preferiranegonominalnoistiiznosnovca u budućnosti.Bazira se namogućnosti da se novac u sadašnjostiuloži, kako bi se u budućnostiuvećao. Bazira se takođenačinjenici da je sklonostpotrošnje u sadašnjostiveća u odnosunaistiopsegpotrošnje u budućnosti.
Naime, novacnijedobrosredstvoakumulacijebogatstva, zatogatrebailiodmahuložiti u potrošnju ili odsutati od potroćnje danas radi potrošnje u budućnosti( što predstavlja ništa drugo do proces investiranja, a cena tog odustajanja se izražava kamatnom stopom). Zbog toga se potrošnjaodgađajedinoakopostojimogućnost da se u budućnostiobimpotrošnjepoveća, tj.da se potpunijezadovoljepotrebe.

2.    Odnos vremena i novca

Proces ulaganja s ciljem oplemenjivanja novca u stvari je problem vremena. Novac koji imamo danas, stekli smo:radom, obrazovanjem i prinosom na imovinu (materijalnu i finansijsku). Novac koji ćemo imati u budućnosti biće posledica našeg planiranja i načina raspolaganja novcem danas. Vreme obračunavamo linearno. Iz sadašnjosti putujemo u budućnost. Novac takođe sledi taj isti smer. Jasno objašnjenje vremena i novca: da imate 10 milijardi novčanica od 1$ i da potrošite 1 svake sekunde, trebalo bi vam 317 godina da ih potrošite sve.

 

 

 
3.    Vremenska vrednost novca

Jedan od osnovnih koncepata u finansijskoj analizi je vremenska vrednost novca. Novac ima vremensku vrednost po kojoj određenu količinu novca vrednujemo tim više što je ranije primimo (manju količinu novca danas možemo smatrati ekvivalentnom sa većom količinom koju dobijemo u budućnosti). Zato postoji mogućnost ulaganja novca uz neku kamatnu stopu. Kamatne stope predstavljaju osnovne cenovne paramete na finansijskim tržištima. One utiču na kretanja cena svih finansijskih instrumenata i funkcionisanje svih segmenata finansijskih tržišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari