Odlomak

1. UVOD
Glavna funkcija banke se sastoji u odobravanju bankarskih zajmova, a pošto je kreditna analiza izuzetno značajna, samim tim ima za cilj da utvrdi kreditnu sposobnost tražilaca kredita i da time ustanovi stepen kreditnog rizika.
Svaki bankarski kredit sadrži u sebi izvestan rizik, ali banka u svojoj politici poslovanja, odnosno politici zajmova, mora da utvrdi stepen rizika, i koje može da prihvati.
U savremenom bankarstvu proces kreditiranja postaje znatno složeniji nego u ranijim uslovima. Korišćenje trostrukih izvora za informacije koje se odnose na tražioce kredita, posebno kompanija, važno je zbog toga da biste ukrštanjem informacija, odnosno podataka, proverila njihova tačnost.

2. ANALIZA FINANSIJSKIH TOKOVA
Glavni oblik analize finansijskih tokova odnosi se na bilans dohotka, odnosno bilans uspeha, što se može povezati sa bilansom stanja.
Prvi korak u analizi finansijskih tokova je polazna osnova, što znači sagledavanje finansijskih tokova posmatrane kompanije u prethodnim periodima.
Međutim, kod kreditne analize, koja se odnosi na dugoročnije finansiranje neke kompanije, od posebnog je značaja da se sagledaju budući finansijski tokovi kompanije. Tek na osnovu sagledavanja budućih finansijskih tokova, koje se odnose na period u kojem treba da dodje do servisiranja dugoročnijeg kredita, banka može da sagleda da li će kompanija na osnovu novih investicija i povećanih prodaja, stvoriti dovoljno dodatnog dohotka koji omogućuje normalno servisiranje bankarskog kredita.
Iako bilansi tokova kod dugoročnijih kredita predstavljaju osnovu za sagledavanje kreditne sposobnosti kompanija, u analizi finansijske pozicije zajmotražioca uzima se u obzir i bilans stanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari