Odlomak

ZKP
Ovaj Z utvrđuje pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje KZ, na osnovu zakonito i pravično sprovedenog postupka.
Ovim Z utvrđuju se i pravila o uslovnom otpustu, rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti i ostvarivanju prava lica neosnovano lišenog slobode i neosnovano osuđenog, oduzimanju imovinske koristi, rešavanju imovinskopravnog zahteva i izdavanju poternice i objave.
1) “osumnjičeni” je lice prema kome je zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo KD nadležni državni organ u predistražnom postupku preduzeo radnju propisanu ovim Z i lice protiv koga se vodi istraga;
2) “okrivljeni” je lice protiv koga je podignuta optužnica koja još nije potvrđena, ili protiv koga je podnet optužni predlog, privatna tužba ili predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, a glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije još nije određeno (opšti naziv za osumnjičenog, okrivljenog, optuženog i osuđenog);
3) “optuženi” je lice protiv koga je optužnica potvrđena i lice za kome je određen glavni pretres za izricanje krivične sankcije u skraćenom krivičnom postupku;
4) “osuđeni” je lice za koje je pravnosnažnom odlukom suda utvrđeno da je učinilac KD ili protivpravnog dela određenog u zakonu kao KD
5) “tužilac” je JT, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac;
6) “javni tužilac” : Republički JT, apelacioni JT, viši javni tužilac, osnovni JT, JT posebne nadležnosti, zamenici JT i lica koja su zakonom ovlašćena da ih zamenjuju;
7) “privatni tužilac” je lice koje je podnelo privatnu tužbu zbog KD za koje je zakonom propisano krivično gonjenje po privatnoj tužbi;
8) “oštećeni kao tužilac” je lice koje je preuzelo krivično gonjenje od JT;
9) “stranka” je tužilac i okrivljeni;
10) “optužba” je optužnica, optužni predlog, privatna tužba i predlog za izricanje mere bezbednosti, odnosno izraz koji služi kao opšti naziv za akt tužioca u kome su navedena obeležja KD ili protivpravnog dela određenog u zakonu kao KD;
11) “oštećeni” je lice čije je lično ili imovinsko pravo KD povređeno ili ugroženo;
12) “zastupnik oštećenog” je zakonski zastupnik i punomoćnik oštećenog, oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca;
13) “policija” je organ MUP, službenik tog organa
14) “postupak” je predistražni postupak i krivični postupak;
15) “organ postupka” je JT, sud ili drugi državni organ pred kojim se vodi postupak;
17) “osnov sumnje” je skup činjenica koje posredno ukazuju da je učinjeno KD ili da je određeno lice učinilac KD;
18) “osnovana sumnja” je skup činjenica koje neposredno ukazuju da je određeno lice učinilac KD;
19) “opravdana sumnja” je skup činjenica koje neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju i opravdavaju podizanje optužbe;
21) “osnovno ispitivanje” je postavljanje pitanja svedoku, veštaku ili drugom ispitivanom licu od strane stranke, branioca ili oštećenog koji je predložio ispitivanje;
22) “unakrsno ispitivanje” je postavljanje pitanja svedoku, veštaku ili drugom ispitivanom licu od strane suprotne stranke ili oštećenog, posle osnovnog ispitivanja;
23) “lišenje slobode” je hapšenje, zadržavanje, zabrana napuštanja stana, pritvor i boravak u ustanovi koji se, u skladu sa ovim zakonikom, uračunava u pritvor;
26) “isprava” je svaki predmet ili računarski podatak koji je podoban ili određen da služi kao dokaz činjenice koja se utvrđuje u postupku
33) “organizovana kriminalna grupa” je grupa od 3 ili više lica, koja postoji određeno vreme i deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više KD za koja je propisana kazna zatvora od 4 godine ili teža kazna, radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi;
34) “organizovani kriminal” predstavlja vršenje KD od strane organizovane kriminalne grupe ili njenih pripadnika;
35) “KZ” je Krivični zakonik i drugi zakon RS u kojem su sadržane krivičnopravne odredbe.
Pretpostavka nevinosti – Svako se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za KD ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.
Ne bis in idem – Niko ne može biti gonjen za KD za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen. Pravnosnažna sudska odluka ne može biti izmenjena na štetu okrivljenog.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari