Odlomak

1. UVOD

Liderstvo je relativno novi fenomen, međutim ovaj koncept je brzo postao priznat u svetu, sa preko dve hiljade naslova o liderstvu samo u SAD. Za naučnu opservaciju, liderstvo je vrlo nova stvar, a kao pojam, veoma stara. Da bi pre svega razumeli ko su lideri i koji je njihov posao u organizaciji, kao i da bi shvatili sustinu liderstva, potrebno je pre svega precizno i detaljno definisati šta se podrazumeva pod liderstvom. Možda je najbolji opis lidera dao velikan američkog poslovnog sveta, Max Depree: “Prva dužnost lidera je da definiše situaciju. Poslednja je da kaže hvala.” Moramo istaći da se liderstvo kao pojam prvo pojavilo u neekonomskim društvenim teorijama i po tim teorijma je lider osoba koja, svojim rečima i/ili ličnim primerom, izrazito utiče na ponašanje, razmišljanje i/ili emocije značajnog broja ljudskih individua (sledbenika ili opšte populacije)”.
Liderstvo je relativno širok pojam. Uži koncept liderstva se odnosi na stilove lidera u poslovnim organizacijama. Prihvatljiva definicija liderstva danas u poslovnom svetu bila bi ta da se pod liderstvom podrazumeva proces tokom koga se utiče na druge da ostvare grupne ili organizacione ciljeve.

2. MENADŽMENT I LIDERSTVO

Neretko se u svakodnevnom govoru termini lider i menadžer koriste kao sinonimi. Stoga je opravdano postaviti pitanje da li je to ispravno i da li ćemo doći u situaciju pojednostavljenog tumačenja ukoliko prihvatimo da ovi termini označavaju istu sadržinu. U literaturi su se izdvojila dva dominantna pravca: prvi, koji termine menadžment i liderstvo uzima za sinonime i drugi, koji je zasnovan na razlikovanju menadžmenta i liderstva.
Koter navodi da je suština razlikovanja ova dva pojma u razlikovanju zadataka lidera i menadžera. Lider je kreator misije i vizionar organizacije. Nasuprot tome, zadatak menadžera je da tu viziju ostvari u praksi. Konflikt u ovakvom razumevanju pojmova lider i menadžer proizilazi iz toga što je razlika između utvrđivanja misije i njene primene najčešće nejasna. Rukovodioci kompanije ne samo da moraju da kreiraju misiju već i da se staraju o njenom sprovođenju. Slično tome, menadžeru sama priroda posla često nameće ne samo sprovođenje osmišljene strategije nego i obavezu da bude lider na svom nivou upravljanja i svojim podređenima. Interesantno i jednostavno rešenje za praktično razlikovanje menadžera od lidera pronalazimo u radu Trompenarsa . U nameri da pomogne rukovodiocima da spoznaju da li obavljaju ulogu menadžera ili lidera, on kaže da im treba postaviti vrlo jednostavno pitanje: da li ne možete da spavate zbog toga što ne znate kako da ostvarite izabrani cilj, ili zato što ne znate koji od potencijalnih ciljeva da odaberete? Ukoliko je razlog Vaše nesanice prvi, Vi ste menadžer. Ukoliko je on pak drugi, na putu ste da postanete lider.

3. POJAM I DEFINISANJE LIDERSTVA

Liderstvo (leadership) je pojava, odnosno pojam koji je predmet pažnje istraživača menadžmenta u drugoj polovini dvadesetog veka. Pri tome je važno istaći da je stepen pažnje i intenziteta u istraživanju ovog fenomena imao permanentan rast. Po svemu sudeći, ova tendencija može se očekivati i u narednom periodu.
Karakteristično je da o liderstvu postoje brojne i raznovrsne definicije. Ovo stanje je prirodna posledica brojnih faktora od kojih su najvažniji relativno kratko vreme istraživanja liderstva kao fenomena i različiti pristupi liderstvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Strateški menadžment -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Šabac,  Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese