Odlomak

Uvod

U svakoj društvenoj zajednici postoje brojne i raznovrsne društvene manjine koje se po nečemu razlikuju od većine stanovništva. Međutim sa stanovišta međunarodnog prava nije od značaja svako razlikovanje manjine i većine u državi. Ima određenih manjina,kao što su, npr., invalidi, žene, djeca, ili starije osobe, čije postojanje ne izaziva otpor  i neprijateljstvo većinskog stanovništva. Potreba za pravnim regulisanjem i zaštitom na međunarodnom planu postoji samo kod onih manjina, čije osobine nisu neutralne, i koje izazivaju strah i netrpeljivost.
Sam život i međunarodna praksa, su kao takva obilježja izdvojila vjeru, jezik, nacionalnu i etničku pripadnost.
Na ovim prostorima, je tokom historije dolazilo do oštrih podjela, sukoba, ratova,pa i progona.
Zaštita manjina u međunarodnom pravu ima dvostruki cilj. Njena  svrha sastoji se najprije u obezbjeđenju potpune ravnopravnosti pripadnika manjina u odnosu na ostatak stanovništva.
Drugi cilje je da se manjinama daju posebna prava, institucije i druge pogodnosti neophodne za očuvanje njihovih etničkih posebnosti, vjere, jezika i nacionalne fizionomije.

POJAM MANJINA

Neophodan preduslov za utvrđivanje  postojanja manjina u nekoj državi, kao i za uživanje i zaštitu manjinskih prava predstavlja određivanje pojma manjina. To pitanje prethodi svakom drugom pitanju, jer se prije bilo kakvog preciziranja kataloga priznatih prava  i načina njihove zaštite  mora znati kako se zovu nosioci zajamčenih prava i koji su to kriteriji pripadnosti manjinama.  Ovdje se radi o dva posebna problem, a to su  naziv i definicija manjina.
Naziv manjine se obično upotrebljava u teoriji  međunarodnog prava.
Ovaj pojam ukazuje da se određena grupa ljudi nalazi u manjinskom položaju, nije jasno zbog čega se ta grupa razlikuje od ostatka stanovništva. Zbog toga se termin manjina koristi samo kao sinonim za druge nazive.
Izraz nacionalna manjina , u Evropi je najčešći, i danas je u najširoj upotrebi, pa čak postoji i zalaganje da ovaj termin preovlada i postane općeprihvaćen naziv za manjine, ali mu je mana što obuhvata samo one manjine koje predstavljaju dio neke druge nacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari