Odlomak

UVOD
Ova skripta predstavlja kompilaciju znanja niza autora, koji su u svojim originalnim
istraživanjima došli do predstavljenih saznanja. Njen osnovni cilj je da bude osnovno pomagalo
studentima Fakulteta meĎunarodnih odnosa i diplomacije prilikom lakšeg usvajanja znanja iz
predmeta MeĎunarodne financije, te se u druge svrhe ne može koristiti. Student će pored ove
skripte biti upućen na materijale vježbi i predavanja te radove drugih autora.

 

 
1. INJEKCIJE I ODTOCI U ZATVORENIM I OTVORENIM
EKONOMIJAMA
U svakoj zemlji svakodnevno dolazi do ulaska novca u proizvodno-potrošački ciklus i izlaska
novca iz njega. Kod zatvorenih ekonomija injekcije (ulazak novca u proizvodni-potrošački
ciklus) čine namjeravane investicije i državna potrošnja, a odtoke (izlazak novca iz proizvodnopotrošačkog
ciklusa) čine porezi i štednja.
Bruto društveni proizvod kod zatvorenih ekonomija se sastoji od zbroja privatne potrošnje,
potrošnje poduzeća i javne potrošnje.
Bruto društveni proizvod kod otvorenih ekonomija pored prethodno nabrojanih komponenti
sadrži i neto izvoz (razlika izmeĎu izvoza i uvoza). U proizvodno-potrošačkom ciklusu izvoz
predstavlja injekciju, a uvoz odtok novca. Uvoz i izvoz su pod direktnim uticajem deviznih
tečajeva, a iznosi uvoza i uvoza direktno utiču na platnu bilancu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari