Odlomak

1.1. Menadžment finansijskih institucija:    definisanje i značaj

MFI se može definisati kao proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa radi ostvarivanja ciljeva finansijske institucije.
Menadžeri u finansijskim institucijama su ljudi koji su odgovorni za usmeravanje aktivnosti ka ostvarenju ciljeva finansijskih instit.
Organizacija postoji u svakoj prilici kada dvoje ili više ljudi rade na struktuiran način da bi ostvarili jedan ili više ciljeva.
Cilj je namera koju finansijska institucija planira da ostvari.
Efikasnost i efektivnost.
Efikasnost-da se stvari rade na pravi način, a efektivnost-da se prave stvari rade na pravi način.
Bitne karakteristike menadžmenta:

  •   rad sa drugima i pomoću drugih
  •   ciljevi organizacije
  •   efikasnost nasuprot efektivnosti
  •   ograničeni resursi
  •   promenljiva okolina

1.2. Proces menadžmenta finansijskih institucija

Četiri funkcije:

  •  Planiranje (planing)
  •  Organizovnje (organizing)
  •  Vođenje (leading)
  •  Kontrolisanje (controling)

Proces je tok, put i način kojim menadžeri vode finansijsku instituciju u nameri da ostvare poverene zadatke-ciljeve fin.instit.
Planiranje je proces postavljanja ciljeva i određivanje podesnog toka akcije da bi se oni postigli.
Organizovanje je proces angažovanja dvoje ili više ljudi da na struktuiran način rade zajedno kako bi postigli cilj ili grupu ciljeva (različito sa HOV i sa potrošačkim kreditima-usaglašavanje sa ciljevima i sredstvima-dizajn finansijske institucije; adekvatan broj i struktura zaposlenih- upravljanje ljudskom resursima)
Vođenje – liderstvo je proces usmeravanja i uticanja na radom povezane aktivnosti koje obavlja grupa ljudi ili čitava organizacija
Kontrola je proces kojim se obezbeđuje da se stvarne aktivnosti podudaraju sa planiranim.

1.3. Vrste menadžmenta finansijskih institucija

Generalni menadžment – upravlja kvalitetom poslovanja i snosi najveću odgovoronst za sudbinu f.i. Predviđa neizvesnost i promene na tržištu, priprema planove, kontroliše i ograničava rizike poslovanja i upravlja motivacijom zaposlenih
Marketing menadžment – identifikuje i istražuje nova tržišta, priprema nove finansijske proizvode i usluge i kreira njihove reklamne kampanje
Operativni menadžment – obezbeđuje praćenje, prihvatanje i primenu najsavremenijih informacionih tehnologija u poslovanju f.i.
Finansijski menadžment – obezbeđuje sačinjavanje i distribuciju neophodnih finansijskih izveštaja, saradnju sa revizorima i kontrolorima, formiranje cena finansijskih usluga i pristup finansijskom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari