Odlomak

1. UVOD

Svet u oblasti proizvodnje, tehnologije, organizacije i upravljanja poslednjih decenija preživljava duboke promene. Savremeno poslovanje donosi nova pravila, nove metode, nove ljude. Stalne promene u okruženju, ekonomskom, pravnom, političkom, a naročito inovacije u oblasti tehnologije proizvoda i procesa i informacionih tehnologija, uslovile su potrebu prilagođavanja svih delova i funkcija organizacije dinamici promena. Vrlo bitan faktor u ovim promenama čini izgradnja konkurentskih prednosti od kojih, u poslednje vreme, najveću važnost ima kvalitet. Zbog toga se u poslednje vreme u kompanijama sve više koristi koncept ˝Totalnog upravljanja kvalitetom˝ (eng. Total Quality Menagement- TQM). Ovaj koncept doprinosi atmosferi u kojoj će zaposleni da uživaju u promenama ali i da budu nosioci takvih promena.

 

 

  2. TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM  (TQM)

Da bi se uopšte i počelo govoriti o ovoj temi neophodno je pre svega definisati pojam kvaliteta. U literaturi možemo pronaći mnogobrojne definicije kvaliteta. Tako, John Stewart, konsultant kompanije McKinsey, piše: “ Ne postoji jedinstvena definicija kvaliteta…Kvalitet je osećanje da je nešto bolje od nečeg drugog. On se menja tokom ljudskog života, menja se i od jedne generacije do druge, a uveliko zavisi i od mnogobrojnih aspekata ljudske aktivnosti”. Međutim, većina definicija se može svesti na dve verzije:
1. Interni pogled na kvalitet- kvalitet se meri internim zahtevima postavljenim u unapred utvrđenim specifikacijama.
2. Eksterno poimanje kvaliteta- ovo poimanje je bazirano na potrošačevom stavu.

Total Quality Management je filozofija, set alata i procesa čiji output-i donose potrošačku satisfakciju i kontinuirano unapređivanje. Svi članovi totalnog kvaliteta organizacije nastoje da unaprede poslovanje kroz participaciju svih članova u rešavanju problema u svim delovima organizacije. *2 Nosioci koncepta TQM-a u preduzeću su svi zaposleni. Svi zaposleni snose odgovornost za dostizanje standarda kvaliteta. Prema ovom konceptu se ukidaju formalni sistemi kontrole. Preduzeća treniraju svoje radnike, a posle njima poveravaju uključivanje kvaliteta u sve što rade. Dakle, fokus TQM-a je na porastu kvaliteta angažovanjem svih u preduzeću i sve operacije u preduzeću su usmerene ka ostvarenju tog cilja. Uvođenjem koncepta ˝Totalnog upravljanja kvalitetom˝ se postiže:

  •     kontinuirano zadovoljavanje zahteva kupaca
  •     po najnižim troškovima i
  •     oslobađanjem (korišćenjem) potencijala svih zaposlenih

To znači da:

  •     kupci odlučuju šta je kvalitet,
  •     ukupni troškovi kvaliteta se smanjuju primenom principa ˝uradi ispravno prvi put i svaki put˝,
  •     motivacija i obrazovanje za kvalitet svih zaposlenih omogućava bitnu potporu ostvarenja sistema TQM-a.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari