Odlomak

Uvod

Menadžment ljudskih resursa kao sažeti izraz nove filozofije i prakse menadžmenta, rezultat je ubrzanih promena u savremenom svetu i značaja koji se pridaje ljudima, kao i njihovim mogćnostima, odnosno potencijalima. Ljudski resursi su najznačajniji resursi organizacije i prema njima se mora iskazivati jako visko stepen kako pažnje, tako i interesovanja. Odlučujući faktor konkurentske sposobnosti i razvoja svake organizacije predstavaljaju upravo ljudi, njihov razvoj, mogućnosti i motivacija, kao i način na koji se njima upravlja.
Upravljanje zaposlenima kao najznačajnijim resursima organizacije, veoma je složen i višedimenzionalan proces. Proces tranzicije u kome se nalazimo, kao i uključivanje u savremene integracione procese, zahtevaju drugačiji pristup ljudima. Uspešno upravljanje ljudskim resursima pomaže da se za svako radno mesto obezbede sposobni i odgovorni ljudi i da svaki pojedinac, ali i tim, ostvari što bolji rezultat. Postavlja se pitanje kako i na koji način će menadžment ljudskih resursa da odabere ovakve ljude? Kako pronaći ljude željenog kvaliteta i sposobnosti, zainteresovanih za ostvarivanje planiranih zadataka i ciljeva? Kako upravljati ponašanjem i radom tih ljudi, tako da oni sve svoje potencijale usmere u pravcu ostvarivanja ciljeva preduzeća, a da istovremeno zadovolje svoje potrebe? U tom smislu, proces upravljanja ljudskim resursima objedninjuje niz elemenata odnosno aktivnosti, u cilju njihovog efikasnog i efektivnog sprovođenja.  Jedna od najvažnijih aktivnosti u menadžmentu ljudskih resursa jeste planiranje ljudskih resursa. Svaki plan ljudskih resursa bazira se i mora biti u skladu sa strategijom organizacije usmerenoj ka postizanju i održavanju konkurentske prednosti. „Planiranje ljudskih resursa ima za cilj da ostvari konkurentsku strategiju organizacije tako što će da obezbedi odgovarajući broj zaposlenih, obuči ih tako da odgovaraju zahtevima posla i da ih motoviše da svoj posao obavljaju kao produktivni i zadovoljni zaposleni.“
Proces planiranja ljudskih resursa sastoji se od nekoliko faza, a to su: analiziranje okruženja, predviđanje potreba za ljudskim resursima, predviđanje mogućnosti obezebeđivanja ljudskih resursa, donošenje planova i uspostavljanje povratne sprege. „Kada je u pitanju predviđanje potreba za ljudskim resursima, mi ćemo u nastavku seminarskog rada govoriti o prvom koraku tog predviđanja – analizi posla i njenima metodama

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese