Odlomak

Sloboda ugovaranja omogućava stranama zaključivanje mnoštva različitih ugovora i onih koji nisu predviđeni dispozitivnim zakonskim odredbama. Pravna literatura klasifikuje ugovore u grupe po određenim kriterijumima. Ova podjela ima i praktični značaj pošto se posebna pravila u pogledu prava i obaveza ugovornih strana primjenjuju samo na određenu grupu ugovora.
Prema odnosu prava i obaveza ugovori se dijele na: jednostrano obavezne i dvostrano obavezne, teretne i dobročine te na komutativne i aleatorne. Jednostrano obavezni ugovori stvaraju jednu ili više obaveza samo za jednu ugovornu stranu. Obaveze nisu uzajamne nego jedna strana u ugovoru stiče prava (povjerilac), a druga obaveze (dužnik). Jednostrano obavezni ugovori su npr.: ugovor o jemstvu, ugovor o poklonu, ostava u kojoj nije ugovorena naknada za ostavoprimca. I jednostrano obavezni ugovori su dvostrani pravni poslovi pošto su potrebne izjave volje obe ugovorne strane za njihovo zasnivanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari