Odlomak

Šta izučava Poslovna ekonomija kao naučna disciplina?
Prema tome, poslovna ekonomija je relativno mlada nauka, odnosno naučna disciplina. Ona nije orijentisana ni na određene delatnosti, ni na preduzeća određenog karatktera vlasništva. U osnovi ona se bavi iuzčavanjem ekonomske problematike savremenih preduzeća, tako da su slični nazivi prihvaćeni u mnogim evropskim zemljama: Italiji, Nemačkoj, Rusiji, Francuskoj, Jugoslaviji, itd.
Poslovna ekonomija-teorijska i praktična nauka?
Kao teorijska nauka, poslovna ekonomija izučava ekonomske zakone koji deluju u ekonomiji preduzeća, kao i ekonomske principe koji se primenjuju u organizovanju i sprovođenju zadataka u preduzeću.
Ciljevi opšte Poslovne ekonomije?
Opšti cilj predstavlja izučavanje karakteristika i zakonitosti, koje su zajedničke svim preduzećima, bez obzira koje zadatke obavljaju u društvenoj reprodukciji.
Ciljevi posebnih ili specijalizovanih Poslovna ekonomije?
Poseban cilj, odnosno posebni ciljevi specijalizovanih poslovnih ekonomija su da detaljnije izučavaju i i stražuju posebne karatkteristike i specifičnosti određenih preduzeća.
Naučne metode koje koristi Poslovna ekonomija?
U ostvarivanju ovih ciljeva, poslovna ekonomija primenjuje i razne metode. U svojim naučnim istraživanjima ona koristi pozitivna shvatanja drugih nauka, tzv. opšte naučne metode, kao i određene metode koje su samo značajne za njen predmet izučavanja, tzv. posebne naučne metode.
Komparativna metoda?
Komparativna metoda se zasniva na upoređivanju srodnih činjenica i podataka u vremenskoj i prostornoj dimenziji.
Metode procene vrednosti preduzeća?
Metode procene vrednosti preduzeća (vrednovanje preduzeća) se uglavnom baziraju na: proceni vrednosti sredstava (imovine) preduzeća, utvrđivanju tržišne cene (vrednosti) preduzeća, proceni prinosa (efekata) preduzeća i sl. One omogućavaju da se sagleda ukupna ili pojedinačna vrednost preduzeća.
Projektna metoda?
Projektna metoda polazi od činjenice da se u istraživanju pojava osima sagledavanja postojećeg i stvarnog stanja mora uključiti i predviđanje (projektovanje) željenog stanja.
Pojam preduzeća?
Preduzeće je osnovna ćelija privrednog sistema koje obavlja određene aktivnosti u okviru ukupnih aktivnosti tog sistema. Kao takvo, ono ima sva obeležja privrednog i društvenog sistema u kome posluje.
Preduzeće kao ekonomska i poslovna celina?
Preduzeće je osnovni oblik organizovanja privrede. Skup svih preduzeća čini privredu jedne zemlje. Obavljajući svoju delatnost ono doprinosi ostvarenju ukupne privredne delatnosti. Između preduzeća i privrede postoji visok nivo povezanosti i uslovljenosti. Po svojim obeležjima,9 preduzeće čini ekonomsku celinu i u osnovi predstavlja određeni sistem u malom.
Pravna samostalnost preduzeća?
U svom poslovanju preduzeće stupa u razne imovinsko-pravne odnose, preuzimajući prava, obaveze i odgovornosti koje iz toga proizilaze. Preduzeće uživa punu pravnu samostalnost, s tim što je u obavezi da se pridržava važećih propisa, dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
Ekonomska samostalnost preduzeća? Pored pravne, preduzeće uživa i ekonomsku samostalnost. Ona se ogleda u “raspolaganju određenim sredstvima neophodnim za obavljanje delatnosti i pravo na samostalnost u privređivanju koje se ispoljava kroz pravo izbora predmeta poslovanja, vođenja poslovne politike, stupanja u poslovne aranžmane sa drugim preduzećima i dr.
Osnovni zadatak preduzeća?
Zadovoljenjem potreba preduzeće ostvaruje ekonomske ciljeve zbog kojih se osniva. Zato je opšti zadatak preduzeća da se istovremeno prilagođava zahtevima tržišta i zahtevima savremenog naučnog i tehničkog razvoja.
Radni kolektiv kao element preduzeća?
Radni kolektiv čine svi radni ljudi zaposleni u preduzeću. Broj članova radnog kolektiva po stručnim profilima i stepenu kvalifikovanosti mora biti usklađen sa ciljevima i zadacima preduzeća.
Predmeti rada kao element preduzeća?
Predmeti rada su objekti na koje se usmerava ljudska delatnost, s ciljem da se prilagode i transformišu u proizvode, koji mogu podmiriti neku potrebu.
Organizacija rada kao element preduzeća?
Svako preduzeće ima svoju organizaciju. Preduzeće mora biti organizovano ili uređeno prema određenim pravilima ponašanja. To su, u osnovi, pravila takvog međusobnog povezivanja članova radnog kolektiva sa sredstvima, koja omogućavaju da preduzeće ostvaruje svoje ciljeve i zadatke ekonomski najuspešnije i društveno najcelishodnije.
Oblici organizovanja privrede u administrativno-centralističkom periodu (1945-1950)?
Administrativno-centralistički period našeg razvoja obuhvata razdoblje od oslobođenja (1945.) pa negde sve do 1950-1952. godine. Njega karakteriše veliki uticaj nadležnih državnih organa na uređenje odnosa u svim oblastima privrednog i društvenog života. U ovom periodu kao osnovni oblik organizovanja privrede egzistiralo jedržavno socijalističko preduzeće, čiji je osnovni zadatak bio izvršenje određenihodluka i planskih zadataka, utvrđenih od nadležnih državnih organa.
Organizovanje privrede u periodu samoupravnog razvoja (1950-1971)?
Uvođenjem radničkog samoupravljanja, 1950. godine, započinje proces izgradnje socijalističkog samoupravnog preduzeća. Smanjuje se uticaj države i državnih organa i proširuje nadležnost privrednih organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Poslovna ekonomija Mile Bogdanovica
  • Školska godina: Mile Bogdanovica
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari