Odlomak

Uvod
Opasne materije su ,gasovite, tečne ili čvrste materije koje se koriste ili su nastale u procesu proizvodnje/pružanja usluge, koje pri upotrebi, prometu, prevozu, skladištenju i čuvanju, mogu svojim osobinama i kemijskim reakcijama ugroziti životnu sredinu ili život i zdravlje,ljudi, kao i materije od kojih se proizvode/nastaju opasne materije. Opasne otpadne materije ,su otpadne materije koje sadrže kemijske elemente i njihova jedinjenja, odnosno elemente koje svojim osobinama i kemijskim reakcijama ugrožavaju životnu sredinu, život i zdravlje ljudi. Otpad je zapravo svaka materija ili predmet zadržan u listi kategorija otpada,koji vlasnik odbacuje. Može nastati tokom ekstrakcije sirovina, prerade sirovina u poluproizvode i gotove proizvode ,potrošnje gotovih proizvoda i drugih ljudskih aktivnosti. Opasne materije-tvari jesu sve materije, stvari, roba, tereti, proizvodi i supstance koje na bilo koji način mogu štetno utiecati na ljude, životinje, drugu robu i na okolinu.

2.
Klase opasnih materija prema ADR-u
• Klasa 1 – eksplozivne materije i predmeti
• Klasa 2 – plinovi
• Klasa 3 – zapaljive tečnosti
• Klasa 4.1 -zapaljive čvrste supstance
• Klasa 4.2 – supstance sklone samozapaljenju
• Klasa 4.3 – supstance koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove
• Klasa 5.1 – oksidirajuće supstance
• Klasa 5.2 – organski peroksidi
• Klasa 6.1 – otrovne materije
• Klasa 6.2 – zarazne materije
• Klasa 7 – radioaktivni materijal
• Klasa 8 – korozivne materije
• Klasa 9 – razne opasne tvari i predmeti

3.
Oznake opasnih materija pri transportu
Označavanje ambalaže i transportnih jedinica provodi se pomoću listica opasnosti i narandžastih ploča opasnosti. Listice opasnosti se pričvršćuju na vanjsku površinu kontejnera, prenosivih spremnika i vozila. Ploče opasnosti su reflektirajuće naranđaste boje, dimenzija osnovice 40 cm i minimalne visine 30 cm, crni rub debljine maksimalno 15 mm. Identifikacijski broj opasnosti sastoji se od minimalno dva ili maksimalno tri broja. Prvi broj predstavlja klasu kojoj pripada materija. Drugi brojevi predstavljaju dodatne opasnosti prema sljedećem:
• 2 – emisija plina zbog pritiska ili hemijske reakcije
• 3 – zapaljivost tečnosti (para) i plinova ili samozagrijavajuće tečnosti
• 4 – zapaljivost čvrstih materija
• 5 – oksidirajuće djelovanje
• 6 – otrovnost i opasnost od zaraze
• 7 – radioaktivnost
• 8 – korozivnost
• 9 – opasnost od burne spontane reakcije
Ako se opasnost od neke materije može prikazati jednim brojem, tada iza sebe ima nulu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari