Odlomak

1. UVOD
Preduzeće predstavlja složen ekonomski i organizacioni subjekt koji podrazumijeva detaljnu unutrašnju podjelu rada, poslova i funkcija, a samim tim i potrebu njihovog koordiniranja ka efikasnom ostvarivanju postavljenih ciljeva. Ciljevi preduzeća obuhvataju kako individualne, tako i grupne ciljeve, između kojih treba da budu uspostavljeni odgovarajući odnosi. Funkcije preduzeća se klasifikuju prema vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji. Vertikalna podjela funkcija slijedi hijerarhiju postavljanja i realizacije ciljeva i zadataka preduzeća i nadležnosti nosilaca tih funkcija. Upravljanje je najviša i najznačajnija funkcija u vertikalnoj podjeli funkcija, kojom se postavljaju i definišu ciljevi i strategija preduzeća. Konkretizovanje i razrada ciljeva vrši se preko funkcije rukovođenja, a u okviru organizacije preduzeća. To je drugi nivo vertikalne podjele funkcija, na kome se postavljeni ciljevi konkretizuju kroz prenošenje poslovnih odluka, donijetih na nivou organa upravljanja preduzeća, do nižih organizacionih nivoa i izvršilaca koji treba da realizuju postavljene ciljeve i zadatke. Izvršavanje obuhvata aktivnosti obavljanja raznovrsnih faza i operacija radnog procesa, odnosno realizaciju konkretnih poslova i stvaranje rezultata u obliku proizvoda i usluge.
Važno je napomenuti da je funkcija rukovođenja prisutna i prožima sve funkcije u horizontalnoj podjeli rada u preduzeću, uključujući istraživanje i razvoj, tehničku funkciju, finansije i računovodstvo, komercijalnu funkciju (koja obuhvata poslove nabavke, prodaje, marketinga), plansko-analitičku, kadrovsku, administrativnu, funkciju kontrole, itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese