Odlomak

UVOD

Osiguranje imovine, ima pre svega, za cilj da izvrši nadoknadu štete ukoliko bi se dogodio osigurani slučaj. Nadoknada štete je moguća samo ukoliko su ispunjeni određeni uslovi kao što su: postojanje ugovora o osiguranju i ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja. Jedan od najzastupljenijih vidova osiguranja imovine jeste osiguranje motornih vozila. Stoga će predmet ovog rada biti osiguranje motornih vozila u našoj zemlji, sa posebnim osvrtom na podvrste osiguranja motornih vozila i propise kojima se ovaj vid osiguranja reguliše. Rad će biti podeljen u četiri dela.
Prvi deo rada predstavlja kratak osvrt na osnovne karakteristike i značaj osiguranja motornih vozila.
U drugom delu rada biće reči o podeli osiguranja motornih vozila u dve glavne grupe: kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti, pri čemu kasko osiguranje predstavlja dobrovoljni vid osiguranja, a osiguranje od autoodgovornosti zakonom uslovljeno osiguranje.
Povećanjem međunarodne razmene došlo je i do povećanja obima međunarodnog saobraćaja, što je izazvalo nastajanje šteta na vozilima izvan teritorija država u kojima su registrovana i osigurana. Iz ovih razloga usvojeno je više konvencija koje regulišu prava i obaveze osiguravača i njihovih asocijacija u ovakvim slučajevima. O rešavanju ovih problema govoriće se u trećem delu.
Četvrti deo rada baviće se vrstama šteta koje mogu nastati kao posledica upotrebe motornih vozila. Šteta može biti materijalna (npr. popravka vozila ili šteta na stvarima u vozilu i izvan njega) i nematerijalna (moralna šteta).

 

I OSNOVNE KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA

Jedna od vodećih industrijskih grana jeste industrija motornih vozila, sa posebnim akcentom na automobilsku industriju. Ova industrijska grana ima veliki uticaj na razvoj kako nacionalne tako i svetske ekonomije. Na to nam ukazuje sama činjenica da ova industrijska grana zapošljava milione ljudi. Dovoljno je navesti da General Motors i Toyota kao dva najveća proizvođača automobila zapošljavaju približno 650.000 ljudi, a da je samo njihova proizvodnja oko 20 miliona automobila godišnje. Tek kada se u potpunosti sagledaju ovi podaci i rizik koji oni nose može se naslutiti koliki je značaj osiguranja motornih vozila i osiguranja uopšte. Sama pojava saobraćaja nije donela čoveku samo dobro već i brojne probleme, kao što su uništenja materijalnih dobara, ljudskih života, zagađenje životne sredine itd.
Osiguranje motornih vozila  ima poseban značaj za razvoj osiguranja. Razvoj industrije motornih vozila prati osiguranje motornih vozila, i to pre svega kroz kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti vlasnika tj. korisnika motornih vozila.

 

 

 

II PODELA I VRSTE OSIGURANJA

Osiguranje se najčešće deli na osiguranje imovine (neživotna osiguranja) i osiguranje lica (životna osiguranja). Pored ove podele osiguranje možemo deliti prema: prirodi rizika, prema predmetu osiguranja, prema načinu nastanka, prema načinu organizovanja, prema broju osiguranika i prema načinu izravnavanja rizika.
Jedna od podvrsta u osiguranju imovine jeste i osiguranje motornih vozila.
Osiguranje motornih vozila delimo na dve osnovne grupe:

1.    kasko osiguranje (dobrovoljno osiguranje) i
2.    osiguranje od autoodgovornosti (obavezno osiguranje).

Kasko osiguranje motornih vozila, u našoj zemlji, sprovodi se po Tarifi premija X-AK, a na osnovu Uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko). Tarifa X-AK deli se na 11 tarifnih grupa.
Obavezno osiguranje motornih vozila osigurava se po Tarifi premija X-AO, a na osnovu Uslova za osiguranje od autoodgovornosti. Trenutno se u našoj zemlji primenjuje jedinstvena Tarifa premija X-AO koja je definisana od strane Udruženje osiguravajućih organizacija Srbije zbog sprečavanja nelojalne konkurencije. Međutim postoje određeni signali da će po novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, osiguravajuće kompanije imati mogućnost samostalnog formiranja tarifa, u okviru svoje aktuarske službe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese