Odlomak

Pronalazačko pravo, regulisano Zakom o patentima 2004. godine, kojim se uspostavlja sistem pravnih normi koje regulišu pravnu zaštitu rezultata pronalaska. Pod pronalaskom se smatra neko novo tehničko rešenje, koje ima inventivni karakter i primenjivo je. Patent je stoga pravno zaštićen pronalazak. Prava pronalaska postoje samo ukoliko su priznata. Postupak priznavanja ima tri faze:podnošenje prijave, ispitivanje sadržaja prijave i donošenje rešenja o priznavanju ili odbijanju traženog prava, registrovanje priznatog prava i izdavanje isprave o priznatom pravu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Gradjansko i stvarno pravo Prof.Dragoljub Lazarevic
  • Školska godina: Prof.Dragoljub Lazarevic
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari