Odlomak

Pisanje i upravljanje projektima

Šta je projekat?

Projekat se definiše kao skup aktivnosti koje se realizuju da bi se postigli ciljevi u okviru predviđenog budžeta i planiranog vremena.
Svaki projekat treba da sadrži:

• Jasno određene učesnike, uključujući primarne ciljne grupe i krajne korisnike;
• Jasno definisanu koordinaciju, upravljanje i finansiranje;
• Sistem praćenja/ monitoringa i evaluaciju;
• Odgovarajući nivo finansijske i ekonomske analize, koja pokazuje da korist od projekta nadmašuje troškove projekta
PISANJE PREDLOGA PROJEKTA
Osnovni elementi

• Profil projekta
• Kratak sadržaj projekta
• Identifikacija problema (Background)
• Opis projekta
• Monitoring (da li je ono što je napravljeno u projektu isto sa onim što je planirano) i Evaluacija
• Budžet

Osnovna načela koja treba upamtiti kod pisanja predlog projekta

• Čitkost predlog projekta
• Kratak sadržaj projekta treba odmah da inicira interes kod čitaoca
• Korišćenje mapa, fotografija, dijagrama itd. prouzrokuje interes
• Predlog projekat treba biti sadržajan, kratak i jasan
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

Upravljanje projektnim ciklusom zasniva se na integriranom pristupu koji sakuplja elemente iz tzv. logičkog okvira. To je metod koji se, tokom vremena, razvio iz iskustava povezivanja teorije sa praksom.
Upravljanje projektnim ciklusom integriše faktore za održivost i njihov uticaj na aktivnosti projekta tokom pripreme.
Ovaj pristup se odnosi na aktivno učešće ljudi u procesu odlučivanja, planiranja i implementacije, a takođe i na korisnike kao kritičan element uspeha projekta.
Reč je o instrumentu koji će pomoći menadžerima projekta da definišu faktore koji će uticati na uspeh implementacije projekta. Tekovine ovog sistema zavise od načina i kvaliteta njegove primene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari