Odlomak

Osnovna podela poštanskih usluga

Poštanska usluga je usluga koja uključuje prijem, usmeravanje, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju. Poštanske usluge se dele na:

1. univerzalne poštanske usluge i
2. ostale poštanske usluge.

Univerzalne poštanske usluge Hrvatske pošte (HP d.d.) vrše se na celom području zemlje svim korisnicima usluga, pod istim uslovima u pogledu odredjenog kvaliteta I pristupacnih cena. Univerzalne poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju podrazumevaju usluge prijma, usmeravanja, prenosa i uručenja:

1. pisama, dopisnica, preporučenih pošiljaka i pošiljaka sa označenom vrednošću
2. paketa
3. sekograma

kao i usmeravanje, prenos i uručenje paketa mase do 20 kilograma u međunarodnom dolaznom saobraćaju.
Pored univerzalnih poštanskih usluga, HP d.d. ima isključivo pravo i obvezu za obavljanje rezerviranih poštanskih usluga na celoj teritoriji Republike Hrvatske. Rezervisane poštanske usluge podrazumevaju prijem, usmeravanje, prenos i uručenje pismonosnih pošiljaka, preporučenih pošiljaka i pošiljaka sa označenom vrednošću, mase do 50 grama, u unutrašnjem saobraćaju i u međunarodnom dolaznom saobraćaju.
U ostale poštanske usluge ubrajaju se poštanske usluge sa dodatnom vrednošću, kao i druge poštanske usluge koje nisu univerzalne poštanske usluge. Hrvatska pošta obavlja prijem, usmeravanje, prenos i uručenje sledećih pošiljaka u okviru poštanskih usluga sa dodatnom vrednošću I drugih poštanskih usluga koje nisu unverzalne poštanske usluge:

1. direktna pošta
2. tiskovine
3. pošiljke sa plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI-pošiljaka)
4. pošiljke ubrzane pošte (EMS)
5. pošiljke s dodanom vrednošću (hpekspres)
6. pošiljke s dodanom vrednošću (poslovni paket)
7. pošiljke s dodanom vrednošću (e-paket)

Korisnici poštanskih usluga obvezni su da odaberu onu vrstu usluga koja odgovara prirodi sadržaja pošiljke, vrsti i značenju pošiljke kao i stvarnoj vrednosti pošiljke. Sve pošiljke u poštanskom saobraćaju su osigurane za nepovredivost tajne. Od ovog principa se može odstupiti samo u slučajevima i uz uslove određene člankom 22. Zakona o poštanskim uslugama.

 

 

 

Univerzalne poštanske usluge

Pismo
Pismo je pismonosna pošiljka koja sadrži pisano saopštenje u zatvorenom omotu bez označene vrednosti. Takodje, svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uslovima predviđenim za pismo, iako ne sadrži pisano saopštenje. Računi za komunalne i druge usluge, financijski izveštaji i slično, adresirani na određenog primatelja se ubrajaju u pismonosne pošiljke. Sadržaj pisma mora biti dobro zaštićen od mogućih oštećenja prilikom prenosa. Zbog toga ono mora biti zatvoreno osim kada se prima pismo u otvorenoj koverti koja sadrži čestitku ili razglednicu. Pismo može biti mase do 2 kg.
Dimenzije pisma su:

1. najmanje dimenzije pisma su 90×140 mm;
2. najveće dimenzije pisma su 900 mm;
3. najmanje dimenzije pisma u obliku valjka su 170 mm;
4. najveće dimenzije pisma u obliku valjka su 1040 mm.

 

 

Dopisnica (razglednica i čestitka)
Dopisnica je pismonosna pošiljka u obliku pravougaonika od tvrdog kartona ili papira sa otvorenim pisanim saopštenjem i šalje se bez koverte. Prilikom predaje dopisnice u medjunarodnom saobraćaju, korisnik može zatražiti dopunsku uslugu „PLUS“.
Najmanje dimenzije dopisnice su 90×140 mm, a najveće 120×235 mm, uz dopušteno odstupanje od 2 mm. Ukoliko su dimenzije dopisnice veće od dozvoljenih ili imaju na sebi ispupčene delove, onda se ona smatra pismom. Pri tom ne sme prelaziti najviše od najvećih dimenzija za pismo.
Dopisnica koju izdaje HP d.d. (poštanska dopisnica) mora u zaglavlju na prednjoj strani imati naziv “DOPISNICA – CARTE POSTALE”. Najmanje desna polovina prednje strane dopisnice namenjena je za adresu primaoca, označavanje poštarine, službene oznake i nalepnice, a poleđina i najviše leva polovina prednje strane namenjeni su za saopštenje. Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica i čestitki koje odgovaraju uslovima propisanim za dopisnice.

 

 

Prioritetno pismo
Pošiljka najbrže kategorije je prioritetno pismo. HP d.d. nudi brži postupak u usmeravanju i prenosu u odnosu na ostale pošiljke. Prioritetno pismo može biti mase do 2 kg. Najmanje dimenzije prioritetnog pisma su 90×140 mm, a najveće 900 mm, pravougaonog oblika. Na gornji levi deo adresne strane stavlja se nalepnica ili otisak plave boje sa tekstom “PRIORITAIRE/PAR AVION – PRIORITETNO/AVIONOM” za prioritetna pisma u međunarodnom saobraćaju, tj. nalepnica ili otisak svetloplave boje s tekstom “PRIORITETNO” za prioritetna pisma u unutrašnjem saobraćaju.

 

 

Preporučena pošiljka
Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu pošiljke, a uručuje se primaocu uz potpis. Masa i dimenzije preporučene pošiljke moraju odgovarati uslovima za pismo. Na preporučenoj pošiljci se u gornjem levom delu mora nalaziti nalepnica ili oznaka “R” (RECOMMANDÉ), sa nazivom pošte koja je primila pošiljku, kao i prijemni broj pošiljke. Korisnik prilikom predaje preporučene pošiljke može zahtevati sledeće dopunske usluge: „Povratnica“, „Otkupnina“, „Lično uručenje primaocu“ i „PLUS“.

 

 

Pošiljka s označenom vrednošću (vrednosna pošiljka)
Vrednosna pošiljka je pošiljka kod koje je pošiljalac naznačio vrednost pošiljke brojevima i slovima u levom donjem delu adresne strane pošiljke. Iznos naznačene vrednosti pise se latinicom i arapskim brojevima i ne sme biti upisan običnom olovkom, kao ni da prelazi iznos od 1500 eura u njegovoj kursnoj protivvrednosti. Pošiljaocu se izdaje potvrda o prijemu pošiljke a primaocu se uručuje pošiljka uz potpis. Vrednosna pošiljka može sadržavati robu, novac, pisano saopštenje i druge predmete i mase najviše do 2 kg. Dimenzije vrednosne pošiljke moraju odgovarati dimenzijama propisanim za pismo. U medjunarodnom saobraćaju vrednosne pošiljke u kojima je novac može slati samo za one države čije uprave prihvataju ovu uslugu.
Na vrednosnoj pošiljci u levom gornjem uglu treba da se nalazi nalepnica ili odgovarajuća oznaka «V» sa nazivom pošt, koja je primila pošiljku, kao i prijemni broj pošiljke. Na vrednosnoj pošiljci masa se upisuje u gramima. Na omotu vrednosne pošiljke ne sme se ništa brisati, strugati, ispravljati, precrtavati i podcrtavati, niti stavljati nalepnice ili oznake, osim službenih.
Pošiljalac prilikom predaje vrednosne pošiljke može zahtevati dopunske usluge kao što su: „Povratnica“, „Otkupnina“, „Lično uručenje primaocu“ i „PLUS“. HP d.d. može odobriti pravnim osobama slanje vrednosnih pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju, koje u pogledu mase, dimenzija i označene vrednosti odstupaju od navedenih uslova.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari