Odlomak

 
UVOD

Neophodnost u svim zemljama i svim privredama, bez obzira na društveni sistem i na dostignuti stepen ekonomskog razvoja jesu investicije.
Preduzeće investira da bi obezbedilo svoj razvoj.
Razvoj preduzeća često se opisuje kao skup promena, odnosno metamorfoza koju ono doživljava tokom prilagođavanja izazovima i pretnjama koje dolaze iz okruženja, a koje su stalno prisutne u procesu poslovanja preduzeća.Šire posmatrano razvoj preduzeća predstavlja ukupnost promena koje ono doživljava u svom životnom ciklusu, tokom svog postojanja.
Svako preduzeće je prinuđeno da investira, jer investiranje predstavlja jedini način i sredstvo kojim može obezbediti realizaciju svojih ciljeva razvoja. Do ostvarivanja ciljeva razvoja može se postići prilikom pravilno odabrane i usmerene investicione politike. Razvoj nije moguć bez investicija , jer su one osnovno sredstvo za njegovo ostvarenje, a ivesticije bez pravilno definisanog razvoja i dobre razvojne politike su najčešće promašaj, a ne ostvarenje željenih razvojnih ciljeva.
Ako se cilj posmatra kao buduća situacija ili stanje kojem preduzeće teži, onda ciljevi rasta se definišu kao nastojanje preduzeća da obezbedi takvu veličinu, organizacionu strukturu i sistem veza sa okruženjem koji će mu omogućiti da efikasnije koristi raspoloživa sredstva i da efikasnije ostvaruje svoju ekonomsku ulogu i ciljeve.
Razvoj preduzeća je put koji vodi preduzeće do ostvarenja veće dobiti, bolje pozicije na tržištu i povećanja meterijalne osnove razvoja.

1. Pojam razvoja i njegove karakteristike
Preduzeće kao oblik organizacije procesa proizvodnje rezultat je dužeg razvoja i usavršavanja organizacije reprodukcije, uslovljen razvojem proizvodnih snaga.Razvojem, preduzeće menja sadržinu i obeležje, mesto i ulogu u procesu ekonomske aktivnosti društva.Osnovni cilj svakog preduzeća jeste da se što više razvija i raste.Ostvarivanje svojih ciljeva preduzeća je jedino moguće preko investicija.U investicije, preduzeće ulaže sopstvena ili pozajmljena sredstva.S toga je razvoj preduzeća, u najvećoj meri, zavistan od pravilnog izbora i realizacije ivnesticija.Opšti pojam razvoja bi se mogao definisati kao integralan i kontinuelan proces, koji je svojstven svim sistemima koji poseduju sposobnost da evoluiraju tokom vremena i tako prelaze u više nivoe organizovanosti i efikasnija stanja.
Postoji više definicija razvoja preduzeća, ali sve se one u suštini svode na sledeće: razvoj je proces transformacije preduzeća iz postojećeg u novo stanje više kvalitativne i kvantitativne efikasnosti. To novo stanje je zapravo prilagođavanje zahtevima okruženja koje se ogleda kroz promene na području proizvoda, proizvodnog programa, tehnike i tehnologije, organizacije rada i kadrova, koji doprinose novom poboljšanom kvalitetu ekonomskih rezultata poslovanja.
Pojam razvoja poslovnog sistema ističe se i time što ne obuhvata samo rast obima nacionalne proizvodnje već i sve neophodne privredno sistemske i strukturne promene, odnosno, obuhvata povećanje proizvodnje na nivou nacionalne ekonomije i objašnjava složene transformacije u kompoziciji i strukturi privrede, kao i promene značajnih pojedinih inputa i njihovih udela u rastu ukupnog autputa. Takođe je i dinamičan proces koji se odvija u vremenu, koji mi neprekidno planiramo i realizujemo, ostvarujući tako kontrinuitet egzistencije.
U praksi se, često, ne pravi veća razlika između razvoja i rasta, već se svode na isto i najčešće izražavaju povećanjem vrednosti ostvarene proizvodnje. Međutim, sasvim je očigledno da je to prikazan rast. Razvoj je kompleksniji od rasta i on bi obuhvatio, pored odgovarajućeg povećanja vrednosti proizvodnje, poboljšanje proizvodne tehnike, tehnologije i organizacije; poboljšanje metoda rada u drugim oblastima poslovanja; poboljšanje ukupne organizacije; razvoj proizvoda i poboljšanje proizvodnih programa, itd.
Hiks i Galit su izneli interesantne stavove o rastu i razvoju preduzeća i njihovim interakcijama.Oni polaze od toga da je rast preduzeća svako povećanje u njegovoj veličini ili svako kretanje ka datom cilju, a da razvoj preduzeća, sa druge strane, stvaranje novih kombinacija resursa ili formulisanja novih dostižnih i vizionarskih ciljeva.Razvoj podrazumeva odluku o politici koja menja ciljeve preduzeća.Rast po njima podrazumeva i tehničko ili administrativno poboljšanje.Razvoj predstavlja širi pojam od rasta. On se ostvaruje putem inovacije i obezbeđuje okvir unutar kojeg se može ostvariti rast. Rast predstavlja uži pojam i ostvaruje se unutar date faze razvoja.
Veoma često se pod pojmom razvoja podrazumeva investiranje u tehničke resurse – izgradnja novog proizvodnog pogona, nabavka novih kapaciteta, itd.
Oba pojma su kvalitativno različita, ali ipak neodvojiva pojma.I rast i razvoj su okrenuti budućnosti preduzeća i teže promenama koje bi omogućile uspešno poslovanje u budućnosti.Rast se postiže uvođenjem novih proizvodnih kapaciteta, najčešće uvođenjem nove tehnike ili izgradnjom novog pogona, bez izmene postojeće proizvodne strukture.Postići solidan i usklađen razvoj je daleko kompleksniji i teži zadatak, koji zahteva integralna poboljšanja i inovacije na svim područjima poslovanja.
Suština razvoja preduzeća je u obezbeđenju adaptivnosti u neprekidnom toku njegovog funkcionisanja i neprekidnim promenama okoline sa kojom se nalazi u tesnoj međuzavisnosti.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari