Odlomak

UVOD

U savremenoj literaturi pojam menadžment se pojavljuje u tri različita značenja i to kao: organizacija, upravljanje i rukovodjenje. Menadžment se uglavnom definiše i proučava kao aktivnost usmerena ka postizanju unapred postavljenih ciljeva, sa osnovnim funkcijama: planiranje, organizovanje, usmeravanje (motivisanje), vodjenje i kontrola. Sve navedene funkcije predstavljaju faze ili podsisteme menadžmenta.
Moj rad se sastoji iz tri dela. U prvom delu rada objasniću pojam menadžmenta i njegovu ulogu u poslovanju preduzeća. Drugi deo mog rada nosi naziv: Tipologija prema kriterijumu hijerarhijskog nivoa.

 

 

 

Pojam menadžmenta

Menadžment (upravljanje) je proces planiranja, organizovanja, motivisanja i kontrole u pravcu postizanja kompanijskih ciljeva. Polazeći od ove definicije i izučavanja menadžmenta kao procesa, sa odredjenim fazama, rukovodjenje se javlja kao njegov deo koji predstavlja alokaciju ponašanja pojedinaca i grupa usmerenu ka definisanim ciljevima kompanije.
Usmeravanje je uža aktivnost koja je deo rukovodjenja, a označava upućivanjem radnika na konretan zadatak koji ne mora da bude u sastavu aktivnosti definisane ugovorom o zaposlenju. U navedenom pristupu menadžment se javlja kao univerzalna aktivnost čiji su principi primenljivi u svim oblastima ekonomije i društva.
Menadžment obuhvata veći broj medjusobno povezanih funkcija koje su prisutne u svim organizacijama i na svim organizacionim nivoima. Kao proces, menadžment je u preduzeću usmeren na postavljanje i realizaciju ciljeva. Ključne odrednice procesa menadžmenta su: odlučivanje, uticanje, komuniciranje, koordiniranje i povezivanje. Osnovni ciljevi menadžerskog procesa vezani su za efikasnost i efektivnost organizacije. Savremeno preduzeće, sa brojnim izazovima i procesima promena, teško bi moglo opstati i razvijati se bez menadžmenta. Menadžment se danas bavi uglavnom ljudima i njihovim odnosima u organizaciji.
Moderni menadžment naglašava značaj zaposlenih u organizaciji, njihova znanja i sposobnosti, stilove vodjenja, za razliku od ranijih faza menadžmenta koje su se fokusirale na strategije, strukturu preduzeća, veličinu i tehnologiju preduzeća. Nove faze u razvoju menadžmenta pratile su razvoj preduzeća i formiranje novih sistema, procesa i organizacionih struktura.
Jedan od glavnih problema sa kojim se suočava savremeni menadžment jeste kako najbolje upotrebiti resurse preduzeća u promenljivom i turbulentom okruženju. Optimalna kombinacija raspoloživih resursa i njihova najbolja upotreba jedan je od najtežih problema sa kojima se suočava menadžment kompanije u ovom veku. U rešavanju tih problema ne postoji jedinstvena praksa menadžmenta, koja bi bila univerzalno primenljiva na sve vrste i tipove kompanija ( u tom pogledu postoje značajne razlike u praksi. U japanskom menadžmentu težište je stavljeno na doživotno zaposlenje i sporazumno donošenje odluka, u Nemačkoj je naglasak na ovlašćenjima menadžmenta i participaciji zaposlenih u odlučivanju, u Velikoj Britaniji je na prvom mestu sigurnost itd).

 

 
Uloga menadžmenta preduzeća

Većina definicija prikazuje menadžment kao složen proces usmeravanja grupe ljudi u izvršavanju odredjenih poslova i zadataka radi postizanja, unapred utvrdjenih i zajedničkih ciljeva, pri čemu ovaj proces obuhvata više različitih podprocesa kao što su: planiranje, organizovanje, kontrola.
Može se reći da je menadžment:

  • proces upravljanja odredjenim poslovima, poduhvatima ili sistemima, koji je stvoren radi efikasnog postizanja zajedničkih ciljeva. U pitanju je jedan veoma složen proces koji se sastoji od skupa povezanih podprocesa;
  • grupa ljudi čiji je posao da upravlja izvršavanjem poslova i zadataka koje obavljaju drugi ljudi, radi efikasnijeg postizanja predvidjenih, zajedničkih ciljeva;
  • posebna naučna disciplina multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istaživanjem problema upravljanja odredjenim poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima.

Menadžment je funkcija koja je neophodna u svim poslovima i drugim organizacionim sistemima, On je nužan kako u privrednim preduzećima, tako i u vladinim agencijama, bolnicama, univerzitetima. Takodje, menadžment je presudan faktor uspešnosti preduzeća u savremenim visoko konkurentnim i veoma promenljivim uslovima privredjivanja, a samo preduzeća sa kvalitetnim menadžmentom mogu da budu konkurentna na tržištu, pa otud i da se razvijaju i rastu. Zavisno od vrste menadžera, odnosno od nivoa i mesta na kome se menadžer nalazi, mogu se definisati veoma različiti poslovi i zadaci koje obavljaju menadžeri.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari